ןומר-הפצמ


ךומס ,םיה ינפ-לעמ 'מ 900 לש הבוגב הובגה בגנה-רהב תנכוש ןומר הפצמ
קוצמל
םקוממ בושייה .תליאל עבש-ראב ןיב ךרדה לע ,ןומר שתכמ לש יברעמ-ינופצה
ונופצמ ףקומ ,היסולכואב לילד רוזא בלב אצמנו ,ץראה זכרממ מ"ק 200-כ
תרומש לש יתישארבה ףונה לע ףיקשמו, ל"הצ לש םינומיא יחטשב וברעממו
.ומורדמ ןומרה
םילארשי 17 ידי-לע 1956 תנשב המקוה ןומר הפצמ
םיעסונל ךרד יתוריש ןתממ הליחת וסנרפתהש ,ביטרפואוק ירבח ,םיקיתוו
.תליאל
םיבצחמה תיירכ לע ססבתי הרייעה לש ילכלכה סיסבהש ורבס םידסיימה םימרוגה
לולכמ לע ,יתיישעתה םדוביעל םילעפמ לע '),םירוכ רפכ'ןיעמ( ןומר שתכמב
לשב .שפונו תוריית ילעפמ לעו ימורדהו יזכרמה בגנב חותיפה תודובע
ומקויש םיבושייל ירוזא דקומ הווהתש וויק ,בגנה זכרמב יפרגואיגה המוקימ
.תליאל עבש-ראב ןיב

היסולכוא
.ושממתה אל תובר חותיפ תוינכתו ,םינשה ךשמב תודרומו תוילע עדי בושייה
םיבר םיבשות תביזע לש האצות,ותייסולכואב לודיג רסוחמ לבס תובר םינש
.הקוסעת תורוקמב רוסחמ בקע
.ןומר הפצמ לש הייסולכואב יתגרדה לודיגל םידע ונא 90-ה תונש תליחתמ
תונשב .םישדחה םילוע תועקתשה אוה בושייה לש ותחימצל ירקיעה רוקמה
םיברועמו ןומר-הפצמ לש התייסולכואמ 1/4-כ םישדחה םילועה םיווהמ 90-ה
תיבויח הריגהל ףא םידע ונא תונורחאה םינשב.בושייב םייחה ימוחת לכב
.ןומר הפצמל

:ןומר-הפצמב היסולכוא תעונתו םיבשות רפסמ 1: 'סמ ףרג

הקוסעתו הלכלכ
הקוסעת יפנע ינש לע ססבתמ בושייהש ךכ לע עיבצמ ןומר הפצמב הקוסעתה ךתח
שתכמב הביצחהו היירכה תיישעתו,םייתליהקו םיירוביצ םיתוריש :םיירקיע
.ויתוביבסבו ןומר

,1993ןומר הפצמב םיפנע יפל םיקסעומ 2: 'סמ ףרג

:הלטבא
ןומר-הפצמב הלטבאה .ץראב םיפירחה הלטבאה ידקוממ דחא תא הווהמ ןומר הפצמ
רוסחממ האצותכ,הדובעה חוכ ללכמ 15% - 12% ביבס הענו הרימחמו תכלוה
.םישדחה םילועל הקוסעת תורוקמב

:תירבדמה תורייתה חותיפ
תורייתה ןוויכל בושייה לש חותיפה ינוויכב יוניש לח תונורחאה םינשב
םיבאשמה לע םיססבתמ הלא םימוחת םג,היישעתה ומכ.עדמהו תונמאה ,תירבדמה
ןפואב ןומר-הפצמ תבלושמ םויכ ).ויתוביבסו ןומר שתכמ(רוזאה לש םייעבטה
.בגנה לש תורייתה חותיפ תוינכתב יתועמשמ
:ןומר הפצמב תויתוריית תויצקרטא
ריק ,תורקנ תסרפ ,םינורהס ןיע ,ןודרא לחנ ',הירגנ'ה- ןומרה תרומש -
.דועו םיטינומאה
םינוש םיאשונב םיאצממ תגוצתו ,ילוק-רוא ןויזח ללוכה - םירקבמ זכרמ -
.בגנה לש
.ןומר שתכמ תפש לע ירבדמ לוסיפל קראפ -
.תוקפלאה תווח -
.תירבדמב תיגולוקאה תכרעמה דומילל',ןומר יח' זכרמ -