.ןומר-הפצמב היסולכוא תעונתו םיבשות רפסמ :1 'סמ ףרג

,1993ןומר הפצמב םיפנע יפל םיקסעומ :2 'סמ ףרג