תוביתנ

"םולש היתוביתנו םעונ יכרד היכרד"
ילשמ רפס

םוקימו המקה

זכרמ שמשתש תנמ-לע יאלקח רוזא בלב םילוע ריעכ 1956 תנשב הדסונ תוביתנ
הביבס .ןהיבושיילו ,(םיבחרממ קלח םויכ) ןיחלשו התזע תוירוזאה תוצעומל
ומקוהש,םיירפכ םיזכרמו םיצוביק םטועימו ,םיבשומ םבור ,םייאלקח םיבושי 30-כ
.50 - ה תונשב
ןיב םימה תשרפ וק לע ,םיה ינפ לעמ 'מ 140 -כ לש הבוגב תנכוש תוביתנ
טעמכש ,ןותמ יעבג רוזאב ,המקש לחנ ןגא ןיבל רושבה לחנ לש זוקינה ןגא
.הנשב מ"מ 350-כ רוזאב םימשגה עצוממ .התמקה תעב בשוימ היה אל
עבש-ראב ריצ :יברעמה בגנה לש יזכרמה הרובחתה ריצ לע תנכוש הרייעה
.הזע תעוצר - עבש-ראב ריצו ןולקשא -
.הקירפא-ןופצ תוצראמ םילוע םרקיעב ויה הימיקמ
לודגל הרומא איה הלש ראתמה תינכת יפ-לעו םיבשות 15,000-כ םויכ תוביתנב
גרדמב 'תינוניב ריע'כ תגווסמ איה תיצראה ראתמה תינכתב .שפנ 25,000-ל
.בגנב םיבושייה ךרעמ לש ידיתעה


:היסולכוא

עבונ ריהמה לודיגה בצק .תונורחאה םינשה 20-ב הלפכוה תוביתנ תייסולכוא
.היבשות לש יתרוסמ-יתד םייח-חרוא לש האצות ,הובג יעבט יוביר בקע רקיעב

.(יצראה עצוממב עברל האוושהב) םידלי תוכורב ןה תוביתנב תוחפשמה ןמ יצחכ
.תונורחאה םינשה םירשעב יתוהמ ןפואב הנתשה אלו דחוימב ריעצ םיאליגה ךתח
.דואמ הובג תוטועפ רועיש
.היסולכואה לדוגל סחיב ךומנ בושיב םיסנרפמה רפסמ יסחי ןפואב
הלע ךכבו ,םימעה רבחמ השדח היסולכוא תוביתנל העיגה תונורחאה םינשב
םלקשמ .בושייב תינוליחה היסולכואה לש הלקשמו הפוריא יאצוי לש םלקשמ
תישימח ידכל עיגמו יצראה עצוממהמ הובג אוה תוביתנב םישדחה םילועה לש
.היסולכואה ללכמ
םיבשותה .יבויח םימעפלו ילילש אוה םימעפל .ביצי וניא בושייב הריגהה ןזאמ
דחוימה יתדה ויפוא ללגבו ,םורדה רוזאמ רקיעב םיעיגמ תוביתנל םירגהמה
.ץראה זכרממ ףא בושייה לש


תוביתנב היסולכוא תעונת :1 'סמ ףרג


:היישעתו הקוסעת

,םייתליהקהו םיירוביצה םיתורישה ףנע אוה תוביתנב םיבשותה תקוסעתב בושח ביכרמ
.רחסמב קוסיעהו הישעתה
.הילא ךומסה ירפכה בחרמב ירוזא זכרמכ הדמעמ תא םיפקשמ םיתורישה יפנע
.הישעתה יפנע חותיפל םינווכמ תוביתנ לש חותיפה יצמאמ
קינעמה ,היישעתב ןוה תועקשה דודיעל 'א חותיפ רוזאכ תרדגומ תוביתנ
תבחרהב םיעקשומ םיבר םיצמאמ .םימזי לש תועקשהל סמב תויתועמשמ תולקה
.םימייקה היישעתה ילעפמ
.ם.ע.נ' - בגנל יזכרמ יתיישעת קראפ םקומ ,תוביתנל ךומס ,ידגה תיב תמוצב
.םנוד 6,000-כל דע דיתעב בחרוישו ,םנוד 1,000-כ לע ערתשמה ',בגנה
תימוקמה הצעומה ןיב תפתושמ תילכלכ תרגסמ רוציל םישענ םירכינ םיצמאמ
חותיפלו םיפתושמ םילעפמ תלעפהל ,הביבס תוירוזאה תוצעומה ןיבל תוביתנ
.הרוזאלו הרייעל םישדח הקוסעת תורוקמ
'תורסומ' ;ןוזמ ירצומל - 'עיבגה' :תוביתנ לש םיטלובה היישעתה ילעפמ ןיב
'פמקוילה' ;תונוכמל - 'וגורס' ;ץע יחטשמל - 'לווירט' ;תכתמ ילבכל -
.דועו היטבמא יחיטשל - 'ןונידרו הירסיק'ו ;ןג טוהירו דויצל -


תוביתנב רבקנו לעפש ידוהי לבוקמ - 'ילאס אבאבה'

ברה - הקירפא-ןופצ תודהי לש םילבוקמה לודג רבקנו תמ ,לעפ תוביתנב
ינחורה גיהנמה היה ילאס אבאבה '.ילאס אבאב'ה אוה ,הריצחובא לארשי
.תוביתנ לש רערועמ יתלבה
תולוגס וב ולגתנ ריעצ ליגב .וקורמבש דופרא ריעב 1890 תנשב דלונ אוה
ושקיבש ,םירקבמ יפלאל חותפ היה תוביתנבו וקורמב ותיבו ,םינומה אפרמ
ורשקנ םיבר תואלפנ ירופיס .תורקע םישנו םילוח םישנא םהיניב ,ותכרב תא
.םנעמל ללפתהלו ,םיכרובמ םימ קובקב וירקבמל קינעהל גהנ ללכ ךרדב .ומשב
.94 ןב אוהו 1984, תנשב רטפנ ילאס אבאבה
הלוליה ורכזל תמייקתמ הנשל תחא .לגרל-היילע רתא שמשמ תוביתנב ורבק
םיעיסמ םידחוימ םיסובוטוא יווק .םישנא יפלא תורשע תופתתשהב תיתרוסמ
םידקופ שפנ ןוילימ 1/4-כ ,הכרעה יפ-לע .ץראה יבחר לכמםיפתתשמה תא
.הנש ידימ ורבק תא
ישימשת רוצייל הרושקה המלש היישעת תוביתנב תחתפתמו תכלוה הז אשונ ביבס
לש ורכזל יתנשה הרכזאה םויל ךומס האישל העיגמה ,שדוק ירפסו השודק
םיבשותל הקוסעת תורוקמ תקפסמה תינתא תיתרבח העפות יהוז .ילאס אבאבה
.קידצה לש ורבקל םילועה םירקבמה יפלא תואמ תא םיתרשמה ,תוביתנב םיבר