םיקפוא

ןגאב ,עבש-ראבל תיברעמ מ"ק 24 ,רבדמה לובג לע ,יברעמה בגנב תנכוש
.ןועמש טבש תלחנב תאצמנ .רושבה לבחבש ררג לחנ לש זוקינה
ךרעב ודסונש םיבשומ הביבס ,יאלקח רוזא בלב םילוע ריעכ הדסונ םיקפוא
םוקמב בשייתהל תונושארה תוחפשמה 24 ועיגה 1955 לירפאב .הפוקת התואב
(81%), הקירפא-ןופצמ ולע םבור .םיקפוא הרייעה תמקהל תיתשתה תא וחינהו
.תוצעומה-תירבמו הינמורמ רקיעב ,תויברעמ תונידממ ראשהו (8%), ודוהמו סרפמ
הבריקה לוצינ ךות ,תונוש תוישעתב םיזכרתמ םיקפוא לש חותיפה יצמאמ
.(העיסנ תוקד 15) עבש-ראבל הלש תיסחיה

:היסולכוא
תפונתלו,ןורחאה רושעב התייסולכוא לש יטיא לודיג בצקב תטלוב םיקפוא
.תונורחאה םינשב סולכיא
ךומנ רועישו תוטועפ לש הובג זוחאב תנייפואמו תיסחי הריעצ התייסולכוא
הנבמ תא התניש םיקפואב םישדח םילוע תועקתשהש ,רעשל ןתינ .םישישק לש
רועיש דצל םישישק לש רתוי הובג רועיש םויה שיו היסולכואה לש ליגה
.תוטועפ לש הובג
םילועב הסלכוא הנורחאל םלוא ,תילילש הריגהמ םיקפוא הלבס תובר םינש
םידע ונא תונורחאה םינשב .היפויתאמו םימעה רבח תונידממ רקיעב ,םישדח
עבש-ראבמ םיבר םיבשות .םיקפואל עבש-ראב ןיב תיתועמשמ הריגה תעונתל
.עבש-ראבב ועקתשה םיקפואמ םיבר םיבשותו ,םיקפואל םירגהמ

םיקפואב הריגה ןזאמ :1 'סמ ףרג

:הקוסעתה הנבמ
םיירוביצ םיתוריש :םיטלוב הקוסעת יפנע ינש םיקפואב ויה 80-ה תונש עצמאב
םוחתב םהמ םיבר ,20%) הישעתהו ,םיקסעומה ללכמ 42% וקיסעהש ,םייתליהקו
,םיירוביצה םיתורישה ףנע לש ולקשמ הלע תונורחאה םינשב .(ליטסכטה
.בושייב םיקסעומהמ תיצחממ רתוי וב םיקסעומו
הזיראה-יתבבו םיבשומב - תואלקחב םיקסעומ לש הובג רועישב םג תטלוב םיקפוא
תודובעב םיקסעומ םיקפואב םיבר םידבועש ,רבדה תועמשמ .םיקפואל םיכומסה
.הטעומ הסנכה םיקפסמה םיעובק םיפנעב וא ,טעומ ןרכשש תויתנוע

1992 - םיקפואב הקסועת ךתח :2 'סמ ףרג

תועקתשהמ עבונ הז לודיג .היילע תמגמב םיאצמנ םיקפואב הלטבאה ידממ
.הקוסעת םיאצומ םניאו הדובעה ישרוד לגעמל ופרטצהש ,םיבר םישדח םילוע
.הובג בושייה ביבס םיבשומהמ םילטבומה זוחא םג

תוישעתל זכרמ םיקפואב םקוה עדי תריתע היישעת ןאכ חתפל המגמ ךותמ
החימצ רוקמ תווהל הנווכב ',םינעדמ תממח' התנבנו היגולונכט תוריתע
,םיטנטפ לש רקחמו חותיפב רקיעב החמתמ הממחה .םייטרפ םימזי לש תוישעתל
.םילוע םינעדמ לש םתאצמה ירפ