םיקפואב הריגה ןזאמ :1 'סמ ףרג

1992 - םיקפואב הקסועת ךתח :2 'סמ ףרג