( :םיידוהי) םיינוריע םיבושי יפל בגנב היסולכוא 1'סמ ףרג
:1983 - הקירפא-היסא יאצוי % - בגנב היסולכואה לש ינתא בכרה :2 'סמ ףרג
תוחפשמה ללכ ךותמ (הלעמו םידלי 4) םידלי תוכורב תוחפשמ % :3 'סמ ףרג
1994,םידלי םע
,1993:שפנ 1000 - ל יעבטה יובירה רועיש 4: 'סמ ףרג

,1993:םירזגמ יפל,בגנב יעבטה יובירה רועיש 5: 'סמ ףרג

:םיזוחאב,1993,ליג תוצובקל היסולכואה תוגלפתה 6: 'סמ ףרג
,1994:היסולכואה ללכ ךותמ םילועה % 7: 'סמ ףרג