תורדש

.ןולקשא - עבש ראב ריצ לע יברעמ-ינופצה בגנה לש וחתיפב תאצמנ תורדש
ילאפיצינומ דמעמ לביקו 1955תנשב הקירפא ןופצמ םילועל הרבעמכ דסונ בושייה
םיצוביק תפקומ ,יאלקח רוזא בלב תנכוש תורדש 1958. תנשב תימוקמ הצעומ לש
יבשות .ילכלכה סיסבה תא הל וקפיס רוזאה יבושיי .הנממ םיקיתו םקלחש
תורדש הטלק תונורחאה םינשב .תואלקחבו םיצוביקה ילעפמב ודבע תורדש
םיבזועה .יבויחל ילילשמ הלש הריגהה ןזאמ תא ורפיש רשא םיבר םישדח םילוע
.ץראה םורדב םירחא םיבושייל רקיעב םירגהמ תורדש תא

תורדשב תימינפ הריגה ןזאמ :1 'סמ ףרג

:םיאליג ךתח
תחופ םידליהו תוטועפה רועיש .תונורחאה םינשב תרגבתמו תכלוה תורדש
.הלוע םירגובמהו םיריעצה רועישו

:הקוסעת
.הישעתב םיקסעומה רועישבו רפסמב הדיריב ןיחבהל ןתינ יללכ ןפואב
ףנעבו ןוזמה ףנעב קסעומ ןיידע תורדש יבשות לש עירכמה םבור ,ןפוא לכב
ותוביציל הנכס הנומט ירקיעו לודג ילכלכ ףנע לע תוססבתהב.הקינורטקלאה
םדא-חוכ לע רקיעב םיססבתמ תורדשב םילעפמה .בושיה לש תיתרבחהו תילכלכה
םילרנימה יפנעב םישדח םילעפמ תורדשב ומקוה תונורחאה םינשב .יעוצקמ יתלב
.ליטסקטו קיטסלפ ,תכתמ ,הקינורטקלא ,םייתכתמ-לאה

1992 - תורדשב היישעתב םיקסעומ תוגלפתה :2 'סמ ףרג

',בגנה-רעש' תירוזאה הצעומה םע הלועפ-ףותיש לש תכשוממ הירוטסיה שי תורדשל
םירעפה תא ןתמל ףתושמ ןוצר ךותמ רצונ ףותישה .התוא םיפיקמ היצוביק רשא
תולת רבעב התיה ילכלכה םוחתב .הצעומה יבושייל תורדש ןיב םייתרבחה
תכלוה וז תולת םלוא ,הביבסב םייאלקחה םילעפמב תורדש יבשות לש ההובג