תורדשב תימינפ הריגה ןזאמ :1 'סמ ףרג

1992 - תורדשב היישעתב םיקסעומ תוגלפתה :2 'סמ ףרג