1996 - בבוח תמר - עבט לעפמ

1996 ,בבוח תמר - םורב תובוכרת לעפמ