,1994םיזוחאב ,הלכלכ יפנע יפל בגנב םיקסעומ :1 'סמ ףרג

,1994:הלטבא ימד ילבקמ % :2 'סמ ףרג