םחורי

,המחר-לת רתאו המחר רוב דיל,םילוע תרבעמכ 1951 ץרמב הדסונ םחורי
בושייה ארקנ ודסוויה תעב .םיברקעה הלעמל עבש-ראבמ 'טפנה שיבכ' לע
.הקירפא-ןופצמ םטועימו הינמורמ םילוע םבור ,שפנ 400-כ הנמו 'םחורי רפכ'
,ןורואב םיטפסופה הדשו לודגה שתכמה תבריקב עבקנ בושייה לש ומוקימ
תפונת ינפב םידמועה עבט תורצוא יריתע תומוקמל הפוקת התואב ובשחנש
.הלודג חותיפ
1962 תנשב . הרייעה תיינבב לחוהו הרבעמה הסרהנ 60-'ה תונש תליחתב
'.םחורי'ל בושייה לש ומש בסוה
קחרמב ,והשלכ יבושיי ףרוע אלל היסולכואב לילד רוזאב תאצמנ םחורי
.ץראה זכרממ מ"ק 150-כ לש
םחוריב שי לעופב.םיבשות 30,000 לש תלוביק תנייצמ ריעה לש באה-תינכת
.םיבשות 7,000 - כ םויכ
:הינייפאמו היסולכוא
האצות,התייסולכוא לש תרכינ הפולחתמ םחורי הלבס,המויקל תונושארה םינשב
םרגש רבד,םוקמה תא ובזע םיבר םיריעצ.רוזאב הקוסעת תורוקמב רוסחמ לש
.ולש יתרבחהו ילכלכה םקרמב השק העיגפלו בושיה לש ותושלחהל
תונשב70-.ה תונש עצמא זאמ יתוהמ ןפואב הנתשמ וניא םחורי יבשות רפסמ
90-ה תונש תליחתב .היסולכואה לודיגב הלק הגיסנ וליפא התיה םינומשה
הלחה התייסולכואו םחוריב םישדח םילוע לש תיתועמשמ תובשייתה הלחה
ונא ,תונורחאה םינשב .תילילש הריגהמ הרייעה הלבס םינש ךשמב .לודגל
תורמל.אביקע-ינב יניערגו,תויסכס-ולגנא תוצראמ היילע תועקתשהל, םידע
.בושיה תיסולכוא לכ ךסב הקירפא -היסא יאצוי לש םלקשמ לודג ןיידע,תאז
ועיגהש םישדחה םילועה תא הטלקש ,בושייב היינב תפונת הלח הנורחאל
.םחורי םגאל ךומס ,ברעמ ןוויכב ונבנ םחוריב תושדחה תונוכשה .וילא

:םיאליגה ךתח
יובירבו,םידלי תוכורב תוחפשמ לש הובג זוחאב תנייפואמ םחורי תיסולכוא
םרפסמב הדירי לש ךילהת לח 70-ה תונש תליחתמ ,תאז תורמל.הובג יעבט
.ליגה תוצובק רתי לש היילע דצל םידליה תייסולכוא לש םרועישבו

:םחוריב היסולכוא תעונתו םיבשות :1 'סמ ףרג

:הקוסעתו הלכלכ
םיליבומ הז םוחתב .םחוריב ותובישחב ןושארה ילכלכה ףנעה איה היישעתה
םיססבתמה,תימיכ היישעתו םייתכתמ-לא םילרנימ :םיאבה םייתיישעתה םיפנעה
םיבשותהמ קלח.ןורואב םיטפסופהו לודגה שתכמה רוזאב עבטה תורצוא לע
המצע םחוריב .םתור רושימבו חלמה םיב םורבהו גלשאה ילעפמב םג קסעומ
:רוזאב עבטה תורצוא לע םה םג םיססבתמה היישעת ילעפמ רפסמ
לעפמ"-סיגא"ו,םיחירא רוצייל"ןייטשרקא,"םיקובקב רוציל םחורי"היצינפ"
.הקיטמסוק ירצומ רוצייל םדקתמ
םיירוביצה םיתורישה ףנע אוה םחורי יבשות תקוסעתב ינשה ילכלכה ףנעה
.םייתליהקהו
םיילכלכהו םייתרבחה םינייפאמה לש האצות אוה ברה ולקשמש,ינרצי אל ףנע והז
.בושיה לש

:(םיזוחאב) 1992 תנשב םחוריב םיפנע יפל םיקסעומ :2 'סמ ףרג

:הלטבא
ענו ,יצראה עצוממהמ הובג 90-ה תונש תליחתב םחוריב םילטבומה רועיש
,הדובע תונמזהב םוצמצה עקר לע ריבסהל ןתינ הלטבאה תא 12%-11%. ןיב
.רוזאב םילעפמה םינותנ םהב םיילכלכה םירבשמהו ,לועיי בקע ןירוטיפ

:םידחוימ םילעפמ
םחורי םגא חותיפב םיבר םיצמאמ העיקשמ םחוריב תימוקמה הצעומה - םגאה
הווהמו,ינופטישה םיביבר לחנ לש וצורע לע רכס תמקהמ האצותכ רצונ םגאה.ותביבסו
םייתביבס םיאשונ דומילל בושח דקומו,תידוחי תיגולוקאו תיפונ הביבס
תוינומלח."יאנפ תוליעפלו םילויטל דקומ םג םיווהמ ותביבסו םגאה .ירבדמ רוזאב
.םילייטמ יפלאל לגרל הילע רתא םיווהמ םחורי תרומשב םיסוריאהו "םחורי םגא
רוזחישלו רומישל ונימב דיחי טקיורפ םייקתמ םחוריב - "תוהז טקיורפ"
םיבשותהו םידסיימה םע תונויאר,תודועת,םיכמסמ.בושיה לש תונושארה ויתונש
תינויכרא תוליעפל קצומ סיסב םיווהמ,םינוטריסו םימוליצ,תוטלקה,םינושארה
וירוגמ םוקמל בשותה ןיב הקיזה תא קזחל,םישרושה לע רומשל תיכוניחו
ןוירוא ארזע לספה י"ע בצועש,םחורי לש "תוהזה לספ" .הווקתב המידק טיבהלו
.קוחרמל הארנו בר הבוגל אשנתמ,בושיל הסינכב