:םחוריב היסולכוא תעונתו םיבשות :1 'סמ ףרג

:(םיזוחאב) 1992 תנשב םחוריב םיפנע יפל םיקסעומ :2 'סמ ףרג

1996 - םחורי לש יפרגומד הנבמ :3 'סמ ףרג