1996 ,םחורי - ישארה בוחרה


1996 ,םחורי - תוברתה לכיה


1996 ,םחורי - סיגא לעפמ


1996 ,םחורי - היצינפ לעפמ


1996 ,םחורי - ןוירוא ארזע ,תוהזה לספ


1996 ,םחורי - ןוירוא ארזע ,תוהזה לספ


1996 ,םחורי - תינוריעה הירפסה


1996 ,םחורי - תוברתה לכיה


1996 ,םחורי - תושדחה תונוכשה


1993 ,םחורי - םחורי םגא