ורבישו םולחה- ימורדה בגנב עבט תורצוא ':א קרפ

אובמ
האר ) קיזי'צ קחצי לש ותושארב 'בגנה תדעו' תמקהו ימורדה בגנה סולכא תינכות
,םיילנויצנבנוקה תודסומה תא ףוקעל תנמ-לע ןוירוג-ןב י"ע המקוהש , ( 1 חפסנ
בגנב הביצחהו הירכה תדובעמ רקיעב ומייקתיש תויתישעת םירע םויק לע הססבתה
המוא תיינב לש ךילהתל תילנויצקנופה השיגה תא וצמיא םידסיימה תובאה .ימורדה
היצקנופ אלממ קלח לכו ,םינוש םיקלחמ בכרומה ףוגכ הרבחה תא האורה ,הנידמו
תיעדמ תוכמס היה וליבשב ך"נתהש ,ןוירוג-ןב .1ולוכ ףוגה לש ומויקב תמייוסמ
םיחמומהמ רתוי דומלל ,וירבדל ,ןתינ ונממשו ץראה תעידיל ןמאנ רוקמו הנמיהמ
היררהמו לזרב הינבא רשא ץרא" :ןוגכ םייכ"נת םיקוספ לע ךמתסמ ,(2)בגנה תונופצ לע
בגנה תונופצ תא ורקחש םיחמומ תועד לע םג ךא , ( 9 ,ח ,םירבד ) "תשוחנ בוצחת
תוקיפסמ תויומכ ,םיחמומ תעדל ,לזרב ינבא שי הביבסב"... :תונקסמה ןתואל ועיגהו
...".(3)תורפוע תכתה ליבשב ןמוטיב ינבאב שמתשהל רשפאש םירובס .לוצינל
יפלא תורשעל הקוסעת וקפסיש עבט תורצוא םימולג בגנב יכ תילנויצקנופה הבשחמה
י"ע תליא שוביכ זאמ .דועו הנומיד ,םחורי ,תליא :םירעה תמקהל האיבה ,םידבוע
הטיסרבינואהמ םיגולואיגו אבצה תרגסמב תיעדמה הקלחמה הקספ אל 1949 ץרמב ל"הצ
בגנה ) עדונ-אלהו קוחרה בגנה תא רוקחל - התושרל ודמעוהש ,םילשוריב תירבעה
"לארשיל תיעדמה הצעומה"ו "בגנה תדעו" תמקה םע .וב עבטה תורצוא תאו ( ימורדה
.(4)הריקחה הרבגוה ,הלשממה שאר דרשמ ידי-לע
- הנומידב .סבגו םחש תביצחב תונויסנ םג ויהו 1955-ב ענמת לעפמ םקוה תליאב
שתכמהו ( םיטפסופה ) ןורוא לעפמ ידבוע וססבתה םחוריב .חלמה-םי ידבוע וססבתה
תווקתה תא ןוחבת וז הדובע .שישהו סבגה יבצחמ - ןומרבו ( ךז-לוח ) לודגה
שופיח תונויסנ :ימורדה בגנב תובצחמב ,ןוירוג-ןב םשארבו םיגיהנמה ולתש תולודגה
חלמה-םי ילעפמ ,םיטפסופה ילעפמ לש הירכה ירתא ,ןומר שתכמב תובצחמה חותיפ ,טפנה
.ענמתב תשוחנה לעפמו
הביצחהו הירכה ץראכ ,וב ולתש תוהובגה תויפיצהו ןוזחה תניחבמ ביזכה בגנה םאה
?םמחל תא הביצחהו הירכהמ איצוהל םיבשייתמ יפלא תורשע ואובי הילא

םילעפמ תעבות בגנה תייחת" :יכ התיה םישימחה תונש תליחת 40-ה תונש ףוסב הסיפתה
.ףקיה-ברו םוצע השעמ רשוכל ,הבשחמ-ףועמל הפצמ ץראה .יתכלממ הדימ הנקב םיעצמאו
קר
תמעפמה תימצעה הברקהה חורו ,ףודרו חדינ םע ירוזפל טלקמו תדלומ רוציל חרכה
בגנה ,וילע הכוסנה תורודה תמדרתמו ותוממושמ בגנה תא ררועי ,ויצולח בל תא
".(5)םידוהיה וילאוגל הפצמ

תוינכותל היה ןכאש וא םולחו היגלואידיא קר הלא ויה םאה ררבתי םיאבה םיקרפב
?הראשנ היגולואדיאה ,ףלחתה םידסיימה רודש תורמל םאהו ?קצומ סיסב הביצחהו הירכה

יטירבה טדנמה ףוס דע םישופיחו תוינויסנ הריקח
ןוטלשה םעטמ םינוממה .תרתחמל הדרי י"אב טדנמה תפוקתב עבטה תורצוא לש הריקחה
תושירדב ואובי אל םידוהיהש ידכב םתריקח תואצות תא ומילעה םירקחמה לע יטירבה
םיטירבה ינפמ עדימ ומילעה םידוהיה םג ךא .בגנב םיבצחמ לוצינל ,תונויכיזל
.(6)םידוהי-אל י"ע שומיש םהב השעי אלש תנמ-לע
רבוטקוא שדוחב .ירוטדנמה ןוטלשה ינפל דוע ובשח בגנב עבטה תורצוא לוצינ לע
1.5.1934-בו חלמה-םי ןופצב םקוה ןושארה לעפמה ".תילארשיצראה גלשאה תרבח" הדסונ 1929
תמקה - זעונ עצבמל דחואמה ץוביקה לש הדובעה דודג ירבחמ הנושארה הצובקה האצי
הדבע ןדריה-רבעמ םייברע םילעופ םע דחי '.גלשאה-תרבח' לש םודסב ימורדה ףינסה
םיבר םישופיחב סמאיליו .ל.ל קסע 30-ה תונשב (7) 1948 דע גלשאה תקפהב וז הצובק
תויומכ םש הליגו תיבונה לוחה ןבאב ,שרשר-םואב דבע אוה .בגנב םיבצחמ ירחא
תוחפצ-רה רוזאב בצח סמאיליו רו'גימ .םלוצינל ןויכיז שכרו םיבצחמ לש תונטק
הקימרקה תוישעתל םחלש םשמו ףוס-םי ףוחל םירומח יבג-לע םליבוה אוה םיבצחמה תא
.(8)הפיח ץרפמב תידוהיה
רקסה .הברעב רקס ,דראקיפ ואל גולואיגה תופתתשהב גלשאה תרבח םעטמ ךרענ 1943-ב
.(9)הבקעל םודס לעפממ טפנ רוניצ תחנהו ,שיבכ ,לזרב תליסמ תלילסל תורשפא קדב
התובייחתה .בגנב עבטה תורצוא םע תורכיהל הבר הדימב ורזע ,םירחא םירקסו הז רקס
ץרא-לבח לש תיגולואיג הנומת יטירבה טדנמה תונוטלשל תתל תיקריעה טפנה תרבח לש
.עדונ-אל
ןגנמ האצמ הנושארל םש ) ,ענמת רוזיאב 1944-ב התוליעפ הליחתהש 'גרבנל' תרבח
.ןארפ לחנב לזרב םג האצמו הברעהו בגנה לכ תא רתוי רחואמ הרקס , ( תשוחנו
השכרו 'גלשא' תרבח לש ןומימב הרבח התיהש 'תורכמל ילארשיצראה טקידניסה' תרבח
'ןדריה תריקח תרבח'ל םייטירבה תונוטלשה י"ע ונתינש טפנ-שופיחל תונוישרה תא
םינשב תוליעפה סוסיבל תובר ומרת ולא לכ .ןוספמותו ןמורפ ,דרקיפ - היצעויו
.רתוי תורחואמ
םיימואלה תודסומל ',םיבצחמ חותיפל הרבחה' המקוה תשוחנה בצחמ תא חתפל תנמ לע
ענמתב רקחמה תודובע ךשמה .הקירפא-םורד ידוהימ הצובקל םגו היתוינממ 50% ויה
:םיאבה םיבצחמה לארשי-ץראב וקפוה טדנמה תפוקת םות תארקל .המחלמה םויס דע החדנ
גלשא
םורב
חלמ
הדשה גלשא תלצפ
טכרב
סבג
( ץראה ןופצב ) טלמ
חלמה םימ םימ

חלמה םי רוזאב גלשאה תרבח הלביקש תונויכיזה תוכזב רקיעב ויה וללה םיבצחמה לכ
תשוחנה תיירכ םגו ושמומ אל ןיידע טפנל תונויכיזה .תליא רוזיאב סמאיליולו
.(10)ןיידע העצוב אל ענמת תעקבב
המזויב התיה תירוטדנמה לארשי ץראב הידעצ תישארב תילארשיה הביצחהו הירכה תיישעת
הז םוחתב ירקיעה חותיפה .תויטירב תוילכלכ תורבח ךרד בור-יפ-לע ,םידוהי לש
.בגנב היה
:השדחה התלכלכ לש ךוותה ידומע תשולש תא לארשי-תנידמל שירוה יטירבה טדנמה
.(11)חלמה-םי לעפמו ,למשחה תשר ,הפיח למנ

תווקתו םישופיח - בגנב הירכו הביצח
ילכלכה סיסבכ ימורדה בגנה תא וחור יניעב ןוירוג-ןב האר ינידמ-ינויצה ונוזחב
סותימה סוסיבמ קלח היה בגנה תורצוא ירחא שופיחה .ךרדבש לארשי תנידמ ססבתת וילע
םירקס ויה אל ,םידוהיה לש ןהו םיטירבה לש ןה ,םירקסה .הנידמ םרטב
תידוהיה תונכוסה .תילכלכ תוססבתהלו לאיצנטופה שומימל ןוצרהמ ועבנ אלא םימימת
לכו תוצובק ןתוא לכ ומק הז סיסב לע .דיתעב תונויכיז לבקל תנמ-לע ףסכ העיקשה
.(12)ימורדה-בגנב םינשה ןתואב וכרענש םירקחמ םתוא
,הישעת חותיפל אלו תואלקח חותיפל ונווכתה םה "חותיפ ביצנ" ונימ םיטירבה רשאכ
דחמ םיברעל םידוהיה ןיב םיסחיב טקש לע רומשל יטירבה סרטניאה .(13)הביצחו הירכ
דוסב רומשל ךרוצה תא ואיבה הינטירב לש םיילכלכה םיסרטניאה לע רומשל ךדיאמו
רושקה לכב םיטירבה םיפתושה תטלבהו ,תונויכיזה תשיכרב םידוהיה לש םקלח תא
.בגנב םיבצחמל
ןוטלשל רבע חלמה םי ןופצ 1948, יאממ ךא .היגשה אישל גלשאה תרבח עיגה 1947 תנשב
הברעה-תיבב ינופצהו םודסב ימורדה גלשאה תרבח לעפמ ןיב רשקה .יברעה ןויגילה
.(14)ותבשוה םילעפמהו הבזענ הברעה תיב ,קתינ

םילעפמבש ץולחה גלשאה תרבח
גלשאה תרבח" תא 1929 תנשב םיקהל חילצה ,תובר תואלת רחאל ,יקסיימובונ השמ
דבע הליחתב .(15)חלמה םיב םורבו גלשא קיפהל תנמ-לע המקוה הרבחה .תילאשיצראה
.גלשא תקפהל רתוי םיאתמ םורדהש רבתסה הרצק הפוקת ךות ךא חלמה-םי ןופצב לעפמה
תלשממ םשב קינעה תונויכזה תא .הנש 75-ל טדנמה תלשממ י"ע ונתינ תונויכיזה
חילצהש העקשההו ןומימה 1930-.ב ,רולסנ'צ ןו'ג - הניתשלפב ןוילעה ביצנה טדנמה
המוצע תודגנתה ררוע הז רבד ;םייטירב םידוהי תרזעב היה יקסיימובונ השמ גישהל
ןתמ .(16)תונויכיזה וגשוה םינש עשת ירחא ,רבד לש ופוסב ךא ,ןוטלשה ישנא ברקב
ייברע לש ץחלל תע התואב ןותנ היהש יטירבה טנמלרפה רושיאב ךורכ היה תונויכיזה
תרבחל ןויכיזה ןתמש ובשחש לשממב הלאכ ויה .הז ןויכיז ןתמ עונמל לארשי-ץרא
.(17)םייטירבה םיסרטניאב העיגפ הניה גלשא
.ךרדבש הנידמה לש התלכלכל סיסב הוויה "תילארשיצראה גלשאה תרבח" חותיפ
גלשאה תרבח" לש התמורת .דאמ התלע הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב גלשאה לש ותובישח
אבצה לש תכורצתה רקיע תא הקפיסש וז איהש ןוויכמ תינויח התיה "תילארשיצראה
יבג-לע םשמ ,חלמה-םי ןופצל תורבודב ימורדה לעפמהמ הרבעוה תרצותה .יטירבה
.הפיח למנל תבכרב םילשורימו םילשוריל תויאשמ
הברעה תיב תא תונפל וצלאנ רשאכ ,תואמצעה תמחלמ תליחתב התבשוה םילעפמב הדובעה
םידבועהמ קלח ועיגה םשמש ) ןדריה רבע םע רשקה קתונ .חלמה-םי לש ינופצה קלחהו
ויה ימורדה לעפמה ישנא . ( יפאס רפכהמ ) םיקותמה םימה ועיגה םג םשמו (
וליחתה 1949, תיצחמב ,הדבוע עבצמ ירחא קר 1948. רבמבונ ,טול עצבמ דע םיקתונמ
תורוחסה תא ריבעהל דציכ התיה תיזכרמה הלאשה .םודס ילעפמ לש םוקישה תודובע
ןורתפ היה רחבנש ןורתפה .תינדרי הטילשב היה חלמה-םי ןופצו רחאמ ,הפיח למנל
ךנחנ הז שיבכ .םודסל םשמו ,תישממל עבש-ראבמ שיבכ לולסל הלחה צ"עמ - יסדנה
,עברו םייתנש הכשמנ הדובעה .מ"ק 42 - םודסל הנומידמ ,וכרוא 26.3.1953-.ב
.(18)תוריל ןוילימ 5 הלע שיבכהו
תויוכז ורכמנ חילצה אלש רחאלו םילעפמה םוקישל םיפסכ סייגל הסינ יקסיימובונ
תרבחל ןויכזה תא הריבעה לארשי תלשממ .לארשי תלשממל "תילארשיצראה גלשא תרבח"
. ( 2 חפסנ האר ) לארשי תלשממ תולעבבש "מ"עב חלמה םי ילעפמ"
העציבש םילודגה םיילכלכה םיטקייורפהמ ויה םודסב לעפמה לש ומוקישו שיבכה תלילס
.הנידמה לש תונושארה היתונשב הלשממה
תווצב םיישונא םיישק ,זכרמהמ קוחירה ,םילקאה םע תודדומתהה :םיבר ויה םיישקה
,ההובג הפולחת ,דורי הדובע רסומ ,החפשמה םע ףפור רשק ,םודסב דדובמ הנחמב יחש
.םיקותמ םימ לש תויעב
.הדובעה שודיח זאמ חלמה םי ילעפמ לש 3-הל"כמל ,ףלקמ יכדרמ הנומ 1955 תנשב
קיסעה ףלקמו לסוח םודסב םידבועה הנחמ ,ש"בל םילשורימ הרבע םילעפמה תלהנה
תיבויח העפשה התיה ולא םיכלהמל .(19)הנומידו ש"בב ררוגתהל םינכומ ויהש םידבוע קר
.ש"בו הנומיד לש ןחותיפ לע רתויב
,םדא-חכ תייעבכ םילעפמה לש תוירקיעה תויעבה תא ההיזש ךכב התיה ףלקמ לש ותלודג
הנניא חלמה-םי ילעפמב הדובעה "... .ינויצה ןוזחהמ קלחכ חלמה-םיב הדובעה תאו
...".(20)תינויצ תוחילש אלא ,הסנרפ קר
תדעו התנומ תירוביצ תרוקיב תובקעבו דאמ םיבר םיפסכ ועקשוה חלמה-םי טקיורפב
.םוקמב םיעקשומה םיפסכה םיכלוה ןאלו לעפמב הרוק המ קודבל הריקח
.ילכלכ ילוהינ ןולשיכב לעפמה תלהנהו חותיפה-רש תא המישאה הדעוה

םוכיס
דסיימו םזיכ יקסיימובונ .חלמה-םיב הכרבתנ ,היבצחמ רשועב הטלב אלש לארשי ץרא
תירשפא ךרד לכב טעמכ הסינ אוה .םוקמה לש רידאה ילכלכה לאיצנטופה תא ןיבה
רבד לש ופוסב .גלשאה לעפמ תמקהב ףתתשהלו ךומתל םיינויצה םימרוגה תא ענכשל
:וידחי םימרוג רפסמ ורבח
.חלמה-םי ילעפמל ןויכיז - ןוישיר רתיה - ( יטירבה טדנמה ןוטלש ) יטילופה םרוגה
ב"הראמ . ( םידוהי רקיעב ) םיפסכ ועיקשהש תוילכלכ תורבח - יסנניפה םרוגה
.םישקה םיאנתב דובעל ואבש םיברעו םידוהי - ישונאה םרוגה
לוצינל ידיחיה לעפמה חלמה-םי לעפמ היה הנידמה תמקה םעו טדנמה תפוקת ףוסב
.הנידמה לש עבטה-תורצוא
רוזאל תידוחיי המורת תווהמ םויה דעש ,הנידמה תרזעב תויתשת םיקה שדוחמה לעפמה
:ולוכ
.םודס-הנומיד שיבכ תלילס
.ש"ב קוזיחו דרע ,הנומיד - לעפמה ידבועל םירע תמקה
לאיצנטופה לע אל םגו רוזאלו הנידמה תלכלכל לעפמה לש ותמורת לע םיקלוח אל רבכ םויה
.חלמה םיב הקפהל םינימזה םילארנימה יזוכיר לש םוצעה
...".(21)ךרע-ירקי םינדעמ וכותב רצואה םי אוה .םייח-םיל ךפוה תוומה םי "...
תוכזב םשגוהש ינויצ לעפמל אמגוד וניה חלמה-םי לש ןויכזה תגשהל קבאמהש הארנ
.(22)הרטמב ותוקבדו יקסיימובונ לש וירושיכ

תובזכאו םישופיח ,תונויכיז - טפנ
תונויכיז קינעה ינמותועה ןוטלשה ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ולחה י"אב טפנ ישופיח
בגנב םירקס ועציבש תויאקירמא תורבח י"ע ,ןטק הדימ הנקב םא םג וכרענ םישופיחו
.חלמה-םי ביבס רקיעבו
.םיטירבה י"ע וחדינ המחלמה המייתסה םרטב דוע ושגוהש תונויכיזה שודיחל תושקב
.(23)םמצעל תאז רומשל וצרש ןוויכמ תויאקירמאה תוצובקל םירתיה תתל ובריס םיטירבה
.ןרוהנקנלב סכמ ינמרגה גולואיגה י"ע 1904-ב הליחתה טפנב תינויצה תוניינעתהה
לשממהמ תונויכיז תשיכר תארקל םינותנ ףוסיא ךרוצל ותוא החלש תינויצה הלהנהה
דרדנטס"ל רושיאה ןתינ ,לארשי-ץראב יטירב ןוטלש תונש 20 ירחא קר ,ףוסבל .יכרותה
.םיכרותה תפוקתמ תונויכז ללגב הל ןתינ רושיאה .תיאקירמא הרבח - "ליוא
תונויכיז דוע ונתינ ןכל ,רתויב שולק אוה טפנ אוצמל יוכיסה יכ אצמ 'ליוא-טרדנטס'
1939-:ב תורחא תורבחל טפנ ישופיחל
.תיקריע טפנ תרבח , I.P.C
.מ"עב טפנה חותיפל תילארשיצראה הרבחה , P.O.P
.גלשאה תרבחב הרושק התיהש הרבח - תורכמל ילארשיצראה טקידניסה
םישופיחה לכ .(24)ץראב טפנ שופיחל תונויכיז דחאו םישולש 1939 תנשב ונתינ כ"הסב
.תואמצעה תמחלמ תליחת םע וקספוה

הנידמה םוק םע טפנה ישופיח שודיח
סרטניאה .י"אב טפנ שפחל םיעיקשמו םימזי הברה ועיגה אל יברעה םרחהמ ששחה ללגב
בתכ ךכ לעו ,טפנה ללגב המחלמה ינפל תויברע םיידיב ראשיי בגנהש היה יאקירמאה
תריסמ םע ומילשה אל .בגנה הארנכ רקיעה םיאקירמאה לצא "... :ונמויב ןוירוג-ןב
ילב .וריאשיו חוכב וספתי םיברעה - יונישל לכה תושעל םיצורו .םידוהיל בגנה
םירובס .טפנה יליא לש ץחל שי .הטלחהל םירושק רתוי םמצע םישיגרמ ויה בגנה
.םיברעה ידיב אצמהל ךירצ טפנה חטש לכש
.םירחא םירודיס ושעי םידוהיהו םיברע םע םירודיס רבכ שיש ינפמ
.תיברעה הנידמה בצמ ןקתי ( טפנה רוקמ ) בגנה .תנזואמ הניא הקולחהש ינפמ
...שי טפנ ךא ,תומכה העודי אל .טפנ רוזא אוה בגנהש םיחיכומ םינותנה לכ ...
".(25)
הלאשהש ןלפק םע בגנב םיבצחמה לוצינ לע תוצעייתה רחאל ןוירוג-ןב לש ותעדל
חודקלו םירלוד לש םידחא םינוילימ ןכסל ונל יאדכ" .טפנ שופיח - איה תירקיעה
םא .ןוסא היהי אל - טפנ אוצמל ילב חודיק ימד דיספנ םא .וכע ץרפמבו לילגב
."(26)תילכלכ תורחל םיאצוי ונא טפנ אצמנ
הלשממה לע רתוי דיבכהל ןתינ אלש הצלמהל וליבוה םישופיחה לש תולודגה תואצוהה
עיקשהל תוכז תורבחל תתלו טפנ רותיאל רקחמב קוסעל התיה הלשממל הצלמהה .הז לועב
.םישופיחב ןפסכמ
...".(27)רבד תושעל ןיא תאז ילב .קוח ןושאר רבד - טפנה ןיינעב "... :עיצמ ןוירוג-ןב
רתיהו ןויכיז לכ לטיב קוחה .טפנה קוח תא תסנכל הלשממה השיגה - 1952 תנשב
.(28)ול םדקש
שופיחה ןמזב םינטק םיסמ םהילע ליטהל םימזיו תורבח דדועל תנמ לע קקוח הז קוח
ישופיח ךילהת תא זרזל דעונ קוחה .טפנ ואצמיו הדימב םיהובג םיסמ םהמ תובגל ךא
.טפנה
טפנל יוכיס לע ליב סלגודו ( Ball ) לוב סכמ לש ח"ודה יפל - םירקוחה תכרעה
.והנבמ ללגב םייוכיסה ברימ לעב אוה בגנהו .(29)טפנ אוצמל תורשפא שיש םיאור םה
"תודיפל" תרבח .ןטקה שתכמהו ידג-ןיע רוזאב husky תרבחל ונתינ םינושאר תונויכיז
...דועו ץלח 1, הדצמ :םיחודיקב ואצמנ דבלב טפנ ינמיס .םודסב ןויכיז הלביק

םיחודיק תורשע .םישופיחב ךישמהל הרג ,ןיפיט ןיפיטב קר יכ םא ,טפנה ייוליג
אוה םג ךא טפנ אצמנ רהז-שארב קר םישביכ ולגתה םבור 50-,ה תונש ךלהמב ועצוב
.הקפה תעקשה הקידצמה הלודג תומכב אל
:התיה הלשממה תוינידמ .רסחב הקל - וב רושקה לכו תונויכיזה ןתמ ןיינעב לופיטה
ןיב ןרמתל ונילע היה ךכמ האצותכ .דחא םרוגב םייולת ונמצע תא תושעל אל "...
ויהש תורבחה "... ". ...םיבוריסב תורושק ויהש תונעט לכ לע םינוש םידמעומ
וחדק אל לעופב ךא .םיטעמ םישופיחבו תוקידבב ןרקיעב וקפתסה טפנב קוסעל תונכומ
. ( 3 חפסנ האר ) ...".(30)הברה
הל תעדונ תובישח הברעה" :זא ובשחש המ תא קילג ןוסלנ בתכ 40-ה תונש תליחתב
ליבשב גלשא רוקמל היה רבכ חלמה םי .הב םינומטה טפנהו םיילארנימה תורצוא תוכזב
...ןוכיתה חרזמב רתויב לודגה טפנ-הדש תויהלו חתפתהל היושע הברעה ,תיטירבה תורסיקה
.(31)לודג הדימ הנקב טפנ רוצייו ןריאו קריע ילבחכ היהי הזה לבחהו םוי אובי
יחודיק .םיחודיקו טפנ ישופיח םימייקתמ ןיידע ךא שממתה אל הזה לודגה ןוזחה
,תונלבס ,הדמתה םיעבותה ,הריקחו הרידח ןויסינ ישעמ לש הכורא תרשרש םה טפנ
.(32)חור-ץמואו תוצירח

עדמ ליח - ד"מח
"ל"הצ"ב ךכ-רחאו "הנגה"ב .ךרדבש הנידמה תבוטל םיסיוגמ ויה ץראב עדמה תודסומ
הטיסרבינואב ,הפיחב - ןוינכטב : ( ד"מח ) עדמ לייח לש תודיחי שולש ולעפ
ןוכמב הדיחיה לש םידיקפתה ןיב .תובוחרב - ןמציו ןוכמבו םילשוריב - תירבעה
.(33)בגנב עבטה תורצואמ קיפהל ןתינ המ קודבל היה ןמציוו
םיבושחה םירמוחה .לוצינל הנימז היגרנא היה קוחרה בגנב ינושארה שופיחה דעי
.םוינרואו טפנ ויה הז ךרוצל רתויב
ןיעידומב קסע יקסבוטסוד לארשיו היגולואיגב וקסעש םירקוחה ויה רות-ןבו ןמורפ
היה םיצוביקה תעבגב תובוחרב .הטיסרבינואב םירבחו העונתהמ םירייס ודבע םדיל
.חטשהמ ואיבהש רמוחל תוקידבה תא ושע םשש ,הדיחיה לש ידוסה יסיסבה
יגולואיגה רקסה .םירחאו םייגולורואטמ םינותנ הפסא יעוצקמה הקוסיע דבלמ ,וז הדיחי
תופמה ןה ולא .בגנה לש תויגולואיגה תופמה לש ץבוקכ ןמורפו רות-ןב י"ע םסרופ
.בגנה לש יגולואיגה רקחמל תובר ומרתו ואציש 1:100,000 לש תונושארה תוידוסה
תויטירב תופמ ויהו 1:250,000 הדימ הנקב ויה תודיחיה תויגולואיגה תופמה זא דע
.(34)תורומש
.םוסרפל ויה אל םיאצממהו דוסב הרמשנ הדיחיה תדובע
םילודג טפנ ירגאמ וליג אל טפנה ירחא םיבחרנ םישופיח רחאל ,םיטירבהו רחאמ
םירקסו תוקידב וכרענ .םוינרואה התיה ןהמ תחא .תופסונ תויורשפאב ד"מחב ודקמתה-
.םיטפסופהו םירורתח סכר רוזא 1. :םירוזא ינשמ רקיעב הדבעמל םירמוח וחלשנו
.תליאו ענמת תעקב 2.
םילארנימ .קיודמ יופימו םיטרופמ םירקס - התחתמאבש 1952, דע הדבע וז הדיחי
ואצמנ םג ,תשוחנהו טפסופה ,םהבש םיבושחהו קוחרה בגנב ואצמנ ןכא םינווגמו םיבר
.הביצחו הירכל םייואר
םידבכ םימ לש ימצע רוציי .הישעתו תוינרוא תקפהל תונוש תוימיכ תוטישב ושמתשה
ימוטאה רוכה תיינבל ךרע-תבר תמורת ןכמ רחאל ויה םירחא םייעדמ םייוסינ דועו
.(35)הנומידב
םינטק ויה ולש םיזוכירה .ןיצו ןורוא תעקבב טפסופה תודשב רקיעב אצמנ םוינרואה
.רתויב
ילכלכ יוכיס לעב וניהו םיהובג םיזוכירב אצמנה ידיחיה רמוחה יכ הדיחיה תונקסמ
.טפסופה אוה
רבטצהש עדימה טעמו הז ףוגל םיאצממה תא וריבעה "לארשי יבצחמ" תרבח המקוה רשאכ
.(36)םוינרואה לע
יאנתב בגנה רקחל םתמורת לע 1955, תנשב לארשי סרפ תא לבקל וכז ןמורפו רות-ןב
1:100,000, מ"נקב תויגולואיגה תופמה ואצי היתובקעבש וז םתוליעפו םישק הדובע
: ( 4 חפסנ האר ) םילרנימה לש םיהובגה םיזוכירהו םירוזאה ופומ ןהילע
טירופסופ
תיכוכזל - ץרווק לוח
לזרב ,ןגנמ - תורחא תוכתמו תשוחנ
םיינמוטיב םירמוח
תירפג
סבג
הלביקו ןוחטיבה דרשמב ( ת"מא ) ןונכיתו רקחמ ףגאל הכפה 'ג - ד"מח תדיחי
.(37)ינוחטיב גוויס לעב היהו לארשי-יבצחמל רבע אלש המ תא לופיטל

תיתלשממ הרבח - לארשי יבצחמ
וז הרבח - "לארשי יבצחמ תרבח"ל היאצממ ורבעוה 'ג - ד"מח הדיחיה הקרופ רשאכ
.חותיפה דרשמ לש ותוירחא תחת הדבעו תיתלשממ הרבחל הכפה
תודובעבו חטשהמ םינותנ ףוסיאב יגולואיגה ןוכמה םע אלמ ףותישב הדבע הרבחה
םירמוחו םינשד" לעפמב הפיחב הרבחה לש תודבעמב קדבנ חטשהמ אבוהש רמוחה .הדשה
".(38)םיימיכ
:ויה הרבחה ידיקפת
.תילכלכ הביצחו הירכ רותיא ,םייגולואיג םירקס .א
.םיבצחמה לוצינל יתדבעמ רקחמ .ב
.םילעפמה ןונכת .ג
.םילעפמה תלעפה יוויל .ד
.טלפסאהו םיטפסופה ,ןגנמה ,לזרבה ,תשוחנה לש םתקפה תא התוויל הרבחה
דרשמ ךותב ףיעסכ - יתלשממ חותיפ ביצקתמ עיגה הרבחה לש םירקחמה לש םנומימ
:םיירקיע םמוחת ינש לע שולחל תנמ-לע םקוהש חותיפה
.וחותיפל עגונש המ לכו בגנב לופיט
תורצוא תא םידבעמו םיקיפמה םילעפמו ,תויתכלממ תורבחו עבטה תורצואב לופיט
.(39)עבטה
:לארשי יבצחמ תרבח לש הילעפמ
.בגנב - םיטפסופ תרבח - 1951
.ךז-לוחו תיסרח תרבח - 1953
.ענמתב תשוחנה לעפמ - 1954
חותיפו היסולכואה רוזיפ תוינידמ י"ע התוותה בגנב םיבצחמה ילעפמל תויתשתה תמקה
םיפסכ לש תורידא תועקשהב -ומקוה םילעפמה .םישדחה בגנה יבשותל הקוסעת תורוקמ
הנידמה ביצקתמ ומרזוה םיפסכה .ב"הראמ קנעמה ךרדו הינמרגמ םימולישה ךרד ועיגהש
.(40)םירצומה תויולע תא העבק ףא הנידמה ,חותיפ יכרוצל תורישי
תויעבה ".לארשי-יבצחמ" י"ע וכרענש רקסה יחודיק ויה לעפמה תמקהל סיסבה - ענמתב
הדובעהמ םיקתונמ ויה ל"כנמהו םיסדנהמה ,הפיחב תודבעמה ,א"תב היה זכרמהש ויה
רוקמ חיטבי קר אלא חיוורי אלש לעפמ םוקי ענמתב יכ הסיפתה רבד לש ופוסבו חטשב
.(41)םיילכלכה םילוקישל לעמ התיה תליא ישנאל הקוסעת
תישאר יווילו שופיח ,רקחמב הקסעש הרבחכ הדיקפת תא השמימ "לארשי יבצחמ" תרבח
"לארשי-יבצחמ"מ וקתינ םה םילעפמה ולדגש לככ .בגנב הביצחהו היירכה ,היישעתה ילעפמ
ולע 60-ה תונשב .תולת יסחי אלל יאמצע ןפואב תולהונמה תולודג תורבחל וכפהו
.(42)םאה תרבח לע ןלדוגב תבה תורבח

ימורדה בגנב םיבצחמ
ןילואקה תובצחמ
.ןומר שתכמבו לודגה שתכמב האצמנ ,הנבל תיסרח :הרדגהה יפ-לע ,וניה ןילואק
.(43)הפיחב הקימרקה ילעפמל התוא וחלשו ןומר שתכמב וז תיסרח ורכ םיביבר ץוביק ירבח
.ימוגו ריינ ,שא יניסח ,טלמב - היינבה תיישעתל םג שמשמ ןילואק
ןילואקב הפוצ שיבכהש ללגב ךכ ארקנ הסדנהה ליח י"ע ללסנש - ןילואקה שיבכ
תיסרח" הרבחה המקוה הישעתב םלג ירמוח ושמישש תויסרחה תקפהל . ( 5 חפסנ האר )
:בצח ןומר שתכמב לעפמה - 1951-ב ".בגנב ךז לוחו
.שא-יניסח תיישעתל םלג רמוחכ השומישש - רוצ תיומד תיסרח
.תולסאו ריק יחירא לש הישעתל ןהישומישש - תונבל תויסרח
חותיפ .דבלב הטמ ידבוע ויה המצע הרבחב ,תוינלבק תודובע תועצמאב התיה הלחתהה
ישארה סדנהמה ירבדל .םילודג םייונישל איבה תובצחמה לש החבשהה תויורשפאו הרבחה
תבייח היהתש ,רז עבטמב י"ל 150,000 הנידמל ךוסחל היהי ןתינ ',לארשי יבצחמ' לש
הקימרק ילעפמ ומוקי יאדו היישעת ירע תחימצ םע .ל"וחמ הז רמוח אבוי וליא איצוהל
.(44)קוחרה בגנב ירבעה בושייה תוחתפתהב םהיתותוא תא ונתיש ,םיפסונ

ץראווק לוח
לוח הקיפמ "ךז לוחו תיסרח" תרבח .תיכוכזה תיישעתל רקיעב שמשמ ץראווק לוח
"היצינפ" לעפמל דעוימ היה לוחה 50-ה תונש תליחתב ( הריתח ) לודגה שתכמב
.הפיחב
תולעב יתועמשמ ביכרמ התוויהש ,דאמ הובג הלבוה תולע ללגב םחוריל רבעוה לעפמה
יתוכיא וניה וז הישעתל שמשל לוכיש לוחה ,ענמת תעקבב ,תליא רוזאב .תיפוסה רצומה
תיפרגואיגה ותבריק ללגב לודגה שתכמב ותיירכל תופידע התיה תאז תורמלו ,רתוי
.(45)ץראה זכרמל -
םיטפסופ
,ןיצ לחנ ,עפצ לחנ ,ןורואב הקפהל םיטפסופ יצברמ םינושה הירקסב הרתיא 'ג ד"מח
,םיגולואיג םירקסו םישופיחב וקסע טדנמה תונשב דוע ךא .ןויח לחנ ,בהי-ןיע ,ןטק שתכמ
.הדוהי רבדמב רקיעב
האצי 1951 ילויב .ילכלכה םלוצינל תורשפאה תא קודבל טלחוה הנידמה םוק רחאל
הפיחב "םיימיכ םירמוחו םינשד" לעפמ ישנאמ הבכרוה ",ץולחה" ,הנושאר הצובק
וסימעה םידבועה ךירצו םילהוא רפסמ ומקוה ןורואב .עבש-ראבמ םישדח םילועמו
תקידב רחאל .הפיחב לעפמל התוא וחלשו םוקמב ובצחש ימלוגה רמוחב תיאשמ םוי ידמ
הירכב וליחתהו "מ"עב בגנב םיטפסופ" תרבח תא 1952-ב הלשממה המיקה תויאדכה
".םילקימיכו םינשדל הרבח"ו "לארשי יבצחמ י"ע הדסונ וז הרבח .םיטפסופ לש תיביסנטניא
הרבחה תלהנה .םידבועה ונכוש ובש םיפירצ הנחמ םקוה ןורואב לעפמל ךומסב העבג לע
.(46)א"תב ויה הידרשמו
לעפמה תלהנה .םידבועה לש םהירוגמ םוקמ לע חוכיו להנתה ,םודסב ומכ ןאכ םג
הכראתהש העיסנ ,לעפמל ומויב םוי ידמ םיעסומה םידבועב אלו םידבועה הנחמב התצר
.םישבושמה םישיבכה ללגב תאזו ,םחוריל תיפרגואיגה הבריקה תורמל ,בר ןמז
:םימרוג ינשב התיה היולת "בגנב םיטפסופ" לש תילכלכה םתחלצה
.תשורחה יתב לאו אוציה למנ לא ,םילוז הרובעת יאנתל הגאד
.ןחרז תצומחת ( O5 P2 ) לש זוחא 32-35 לש רועישל דע זוכירו רצבה יופינ
.הקירפא-ןופצב םיטפסופה םע תורחתהל לכוי ילארשיה טפסופהש תנמ לע
ורבעוה ( םקלחב ) הרבחה ידרשמ .רוצייה ףקיה בחרוהו םידבועה הנחמ לסוח 1959-ב
הרציי םתועצמאבו הרשעה ינקתמ ומקוה םילעפמב .ןורואב ןשיה הדובעה הנחמל א"תמ
שיבכ ללסנ ,ודרי הלבוהה תיילע .ןחרז תצומחת 34% דע לש הלוכתב טפסופ הרבחה
.(47)םילעפמה דע לזרב תליסמ החנוהו

ענמתב תשוחנה תורכמ
חותיפל ירקיעה רישכמה היה הז לעפמ .תליא יבשות ודבע ענמתב תשוחנה ילעפמב
הקדב 1949 תנשבש ,התלגתנש 'ג ד"מח ,הדיחי התוא תאז התיה בוש .התישארבמ תליא
"לארשי-יבצחמ" תרבח המצע לע התקל ךשמהב .ענמתב תשוחנה ץברמ לע התלעו רוזאה תא הרקסו
.(48)וב תולועפה יווילו לעפמה תמקה תא
1955. תנשב תובורמ תוקידבו םירקס רחאל ולחהו חותיפה ביצקתמ ויה לעפמב תועקשהה
םורד דוקיפ לש הסדנהה ןיצק היהש שא-תיב .שא-תיב ריאמ סדנהמה היה המקהה תווצב
תיינב ,םיברקע-הלעמ תרשכה ,תואמצעה-הלעמ :תליאל םיכרדה תצירפב ראשה ןיב קסע
שא-תיב לעפ 1949 תנשמ .תליאב םינושאר םיתבו םירוציב תמקה ,הפועת ילולסמ ,תונחמ
.(49)ענמתב לעפמה תמקהל סנכנ הז רישע דרוקר םעו רוזאב תואל אלל
רתוי םדקומ הנש היה שארמ ןנכותמה דעומהש תורמל רוצייה ךילהת ליחתה 1958-ב
ךותב וסנכוה תומוצע תועקשה .ביצקתו היגולונכט לש םיישק ללגב תאזו 1957-ב
.המצע תשוחנה תקפהב וליחתהש ינפל דוע לעפמה
ןמזב ותיא ודבע םקלח ,שא-תיב םע דחי לעפמה תמקהל בלשל ועיגה םמצע םידבועה
םיאנתב שיא 400 וררוגתה םידבועה הנחמב .ענמת דע םג וירחא וכישמהו בגנב ותלועפ
םולשתב עובש תשפוח , ( הברע תפסות ) רכש תפסותמ ונהנ םה .תוחפשמ אללו םישק
הז הנחמ לש ומויקל דגנתה ןוירוג-ןב .הלכלכו םירוגמ תואצוה יוסיכו שדוח ידמ
ורבע םהו םידבועה הנחמ רגסנ תליאל ענמתמ שיבכה ללסנ רשאכו תליא ריעהמ דרפנב
.(50)תליאב ררוגתהל
ריע םייקל הלשממה תטלחה לע ססבתה ענמת לעפמ םג בגנב תווקתהמ לודג קלחב ומכ
ילכלכ סיסב הז לעפמל היה אל שארמ .םיבצחמה לעו למנה לע ןעשיתש ,תליאב למנ
המוצעה העקשהה ךוראה חווטל םיביצי ויה אל םלועב תשוחנה יריחמ םוחת ,קצומ
.(51)תקולחמ עלסל התיה םדא-חכו םייפסכ םיבאשמב

ןומר יבצחמו - ןומר שתכמ - ןומר הפצמ
הרבחל 1953. תנשב רקוב הדש םע "דיסו-ןבא" תרבח ףתושמב ומיקה סבגה לעפמ תא
.(52)ןומר-הפצמ ביטרפואוק תמקהל יסיסבה תא הוויה הז הביצח לעפמ ".ןומר" םשה תא ונתנ וז
סבג-יתב ונבנש תורמל לשכנ הז ןויסינ .סבגמ םיקולב - שדח רצומ רוציל היה ןויערה
אל אוציי תונויסינ ,תובצחמב הכומנ תימוי הקופת .רקוב-הדשבו תליאב םידדוב
ןיקת אל לוהינו הלבוהו הרובחת יריחמ ,םידבוע הנחמב םידבוע תקזחא ,םיחלצומ
"דיסו ןבא" תרבחו טקייורפהמ ואצי רקוב הדש .הרבחל םילודג םידספהל ואיבה -
.התולעבל הרבחה לש םיסכנה לכ תא הריבעה

:יכ הלוע 1954, ץרמ עצמאב חותיפה תורבחו חותיפה דרשמ תולועפ לע הריקס ךותמ

'דיסו ןבא' תרבחו הלשממה לש תפתושמ תולעבב הניה 'ךז לוחו תיסרחל הרבח'ה"
שורדה תיכוכזה לוח תא האולמב תקפסמ הרבחה . ( 'הנוב-ללוס' לש תב-תרבח )
.הקימרקל תשורחה-יתב לש תיסרחל השירדהמ 90%-כ ןכו ,ץראב היישעתל
,ונידיב ןיא .ןומר שתכמב הבוט תיסרח לש םייניצר םיצברמ ולגתה רצק ןמז ינפל"
ךרטצנ אל םינמיסה לכ יפל םלוא ,םיצברמה לכ לש תויפוס תוימיכ תוקידב ,העש יפל
".(53)אוצייל תויורשפא םג ,הארנכ ,הנחתפיתו ,ללכב ל"וחמ תיסרח סינכהל רתוי
. ( 6 חפסנ האר )
ותסנרפ רוקמש ,היסולכואה רוזיפ תוינידמ תרזעב םקוהש בושי דוע היה ןומר-הפצמ
שיא לש תיטרפ המזוי לש ירפ הז היה םעפה ךא .ןומר-שתכמ יבצחמ התיה תירקיעה
תילכלכ המרגורפ הרובע ןיכהו וז המזוי הכרבב לביק ןונכתה ףגא .לאירבא יגח ,דחא
.(54)תינונכתו

םוכיס
ויבשותל ילכלכ באשמכ - הביצחו הירכ ץראכ בגנה
אלש תובר תווקתל רוקמ היה ובש עבטה תורצוא לכ לע בגנה לש קדקודמה דומילה
.ומשגתנ
ונתנ ...דועו לזרב ,תשוחנ ,גלשא ,טפנ ירחא םישופיחה תא וביחרהש ,םיטירבה
תאו ינויצה ןויערה תא םה ףא ותרישו ארקמהמ םיקוספל ןוירוג-ןב יניעב קוזיח
".הביצחו הירכ ץרא"כ בגנה לש יומידה
ותואמ עבנ ,ובושיילו וחותיפל ,ולוכ בגנל יארחאכ ודיקפתו חותיפה דרשמ תמקה
,חלמה-םי תורצוא תא איצוהלו םייכנתה םיקוספה תא תויחהל הווקתה :הווקת לש רוקמ
.היעלסמ לזרבו המלש ךלמה תורכממ תשוחנ
תורכמב ,טפנה ישופיחב ,חלמה-םיב ועקשוהש ( 7 חפסנ האר ) םילודגה ףסכה ימוכסל
.הנומאה הצוחנ התיה - ןומר שתכמב ,לודגה שתכמב ,ןורואב ,ענמת
תא העיקשה אל ,התלכלכב םילודג םיישקמ הלבסש ,תונושארה היתונשב לארשי תנידמ
חותיפו דיתעב אלא םוי םויה יכרצל ב"הראמ םיקנעמה תאו הינמרגמ םימולישה יפסכ
. ( חפסנ האר ) בגנב תויתישעתה תויתשתה

?תולאשמהו תווקתה ואלמתנ םאה
.הקפהל תילכלכ תויאדכב אצמנ אל - טפנ
.הקפהל תילכלכ תויאדכב ואצמנ אל - ןגנמו תורקי תוכתמ ,לזרב
.הלודגה העקשהל סחיב הרצק הפוקת הקפוהו האצמנ - תשוחנ
וז הדובעל ירטנלוו ןפואב ורגיה אל םיבשותו הריהנ התיה אל הביצחה לעפמ לא
.ופיצש יפכ היסולכואה רוזיפ תוינידמ השממתה אל םג ךכו
ךכב ןיינעל תונויסנו ,תורז תורבח לש םוינרואו טפנ ירחא םיכשוממה םישופיחה
סוסיבכ בגנב בשייתהל םתוא איבהל ךכ ידי-לעו ץראב תוחומהו םירקוחה בטימ תא
.דאמ הנטק העפשה הל התיה רבד לש ופוסב - םינעדמ לש היסולכוא
םייתלשממה חותיפה ילעפמ :םיירקיע םיפוג ינש לש המזוי ירפ התיה 'םיבצחמה ץרא'
ורזופו ץראל ועיגהש םילועה ינומהל תונורתפ אוצמל ךרוצ וארש ,תורדתסהה לעפמו
.בגנה ירעב

:םילעפמל ילכלכה סיסבה תאו ברימהו בטימה תא הנתנ תימואלה היישעתה
.גלשא ,חלמה םי ילעפמ - הנומיד
.ץרווק לוח ,םיטפסופה לעפמ - םחורי
.תשוחנ ,ענמת תורכמ - תליא
.ןילואק ,סבג ,תיסרח ,שתכמה ילעפמ - ןומר הפצמ
ןושאר בלש היה הז .הזב יד היה אל ,וללה הקוסעתה תומוקמו הלודגה העקשהה תורמל
.בגנב הישעתה חותיפ לש ינשה בלשה ליחתה 50-ה תונש ףוסב .בגנה שועית לש דבלב
ולא םילעפמ תמקהב ךרוצה .הבר תיתלשממ הכימת םע הדובע יריתע םייטרפ םילעפמ
.הביצחהו הירכה תוישעת טולקל ולכיש לבגומה רפסמהמ אצוי-לעופ היה
חלמה-םי ילעפמ דועב ,הנומידב היסולכואהמ 45%-כ ליטסקטה ילעפמ וקיסעה -1962-ב
.(55)היסולכואהמ דבלב 11% וקיסעה םיטפסופהו
חלמה-םי ירצות רקיעב ) בר ךרע לעב ימואלו ילכלכ באשמ םנמא וויה בגנה יבצחמ
םיינוריעה םיבושיל תירקיע תילכלכ תיתשתכ שמשל הווקתה תא שממל םהב יד היה אל ךא (
תימואלה הלכלכה תא וררחשי ולא םילעפמש ,ירקיעה דעיה .ימורדה בגנב םילודגה
.שמומ אל - ץוח ימרוגב הלש תולתהמ
םג ךכ .דואמ רקי דומיל רכש ןוזחה שומימ-יא לע המליש ימורדה בגנה תייסולכוא
תועקשהה ,תילנויצקנופה תינויצה השיגה .ףונהו עבטה תורצואו םיחותפה םיבחרמה
,םיחותפה םיחטשב בשחתהל ילבמ ',םיבצחמ ץרא'ל ימורדה בגנה תכיפה ,ףסכב תולודגה
.םייפונ-םייתביבסה םיביכרממהמ םלעתמה ,סרה לש ףרוג ךילהתל האיבה
יאלקחה ,יתורייתה ,ילכלכה לאיצנטופה תא ןובשחב איבמה ,ןוכנ ינונכת ךילה קר
,הנידמה לש עקרקה תודותעב ןוכנ שומישל איבהל לכוי ,בגנה לש יתרבח-יכרעהו
.ימורדה בגנב ןבורב תוזכורמה
.אבה קרפב ךכ לע