'םישתכמה ץרא'ל 'םיבצחמה ץרא'מ ':ב קרפ
אובמ
.תובשייתהו היישעת חותיפל באשמכ בגנב עבטה תורצוא לוצינל שדקוה םדוקה קרפה
,תויתכלממה תא ושיגדה המוא תיינבב םיגיהנמה וקסע הנידמה לש תונושארה היתונשב
םיטקייורפ לש יפוא ולביק חותיפה תולועפ .תויולגה גוזימו הממשה שוביכ ,תוימואלה
לש חותיפהו םוסריכה ,לוצינה ,הקפהה :וללכנ וללה םיטקייורפה ןיב .(1)םיימואל
ףונהו עבטה תורצוא לש םתוידוחייב תובשחתה אלל השענ חותיפה .בגנב עבטה תורצוא
'םיקוריה' םיפוגה לכ תא דחיא הז רבד .סרהו העיגפ לש ףרוג ךילהתל איבהו ,בגנב
'םישתכמה ץרא' לע רומשל שי יכ הטלחה לבקתש 1994-,ב לארשי תלשממל םתאירקב ץראב
דמועה ךרעכ ףונהו עבטה באשמל סחייתהל שיו ,םיאבה תורודה ןעמלו ,הזה רודה ןעמל
.ומצע ינפב
ונא בגנ הזיא - התמקה םוימ לארשי תנידמ תא התווילש ,הלאשה תא הלעמ הז קרפ
הממשה שוביכ תמסיס םאה ?!ריחמ לכב חותיפ לש ינויצה ןוזחה תא םאה ?םיצור
שחרתמה ךילהתמ קלח הניה לארשי תנידמ םאהו ?ויבחרמב דהדהל הכישממ הנדוע רבדמהו
ונא הב הביבסל תושיגרו תובשחתה ךות חותיפ ורקיעש ,ולוכ ץראה רודכ ינפ-לע
?!םייח

Sustanable Development - אמייק-רב חותיפ
םלועהש המרל וזה האמה לש 90-ה תונשב העיגה תויתביבס תויעבל רוביצה תועדומ
םירבדמ ונחנא"... :הביבסה תוכיא אשונב סנכב רמא בונירמ ירוא ר"ד .רבעב עדי אל
לועפל הבוח ,רשפא קר אלו ,רשפא .אמייק-רב חותיפכ רדגומה ,ילכלכ חותיפ לע
הביבסה תוכיאב עגפי הזש ילבמ , ( תוחתפתמה תוצראב קר אל ) ילכלכה חותיפה ןעמל
,ילבולג רפכ אוהש םלועב םייח ונא ... הביבס תוכיא ילב םייח תוכיא ןיא ...
תולשממ ..."(2)תונורחאה םינשב קר ןיבהל ונלחתה הז תאו ,תיתביבס הניחבמ לכ םדוק
.הביבסה סרה לש ךילהתה תא רוצעל שיש ךכב ריכהל ולחה םלועה לכב םינוגראו

?אמייק-רב חותיפ והמ
ךרוצב תובשחתה ךות ,תילכלכהו תיסיפה החימצה תנווכה :ותועמשמ אמייק-רב חותיפ
,תשרומהו תוברתה ,הירוטסיהה יכרע לע ,םייפונהו םייעבטה םיבאשמה לע רומשל
.(3)םיאבה תורודה לש םהיכרוצבו
.םיאשונו יגשומ לש בחר רפסמל שרפתהל הלוכי ( Development ) חותיפ הלימה
ילוא ןתינ . ( Sustainable ) 'אמייק-רב' - ינשה קלחה לע אוה שגדה ןכ-לע
,ילכלכ ,יתביבס םויק חיטבמו הכורא הפוקתל רמשמה חותיפ :ךכ גשומה תא שרפל
.(4)ךוראה חווטל '...וכו יתרבח
,גשומה לש תועמשמה לע המכסה ןיא ןכ-לע .יוצר יוניש לע זמרמה ךרע אוה חותיפה
חותיפל םיסחיימ םירבחמה ,תויתוברתו תויתרבח תורטמב יולת חותיפש ינפמ תאזו
בכרומ הז רוטקו .םסכמל וא גישהל הצור תמייוסמ הרבחש ,תורטמו תונוצר לש רוטקו

.הסנכהב לודיג .א
.הנוזתהו תואירבה ימוחתב רופיש .ב
.םייכוניח םיגשיה .ג
.םיבאשמל תישפוח השיג .ד
.קשמב תוסנכה לש הווש הקולח .ה
.תויסיסבה תויוריחה רופיש .ו

אוה 'אמייק-רב חותיפ' ןכ-לע .חותיפ ףקשמה הנתשמ הווהמ וז םיביכרמ תכרעמ לכ
.(5)ךשוממ ןמז ךרואל ביצי D רוטקו ובש בצמ
ןמסמ אמייק-רב חותיפ ,ומצעל גאדי דיתעה ןהיפל ,חותיפל תומדוק תושיגל דוגינב
.הווהב היישעהמ רישי ןפואב עפשומה ,דיתעל חתפמכ הווהה תא
תידדה םיעפשומ ויבשותש ןטק רפכל ךפה ,ויתורצואבו וחטשב לבגומה ץראה רודכ
ןימ תרוכ םויכ - יגולוקאה םקרמב תועגופ תונסורמ יתלבה םדאה תולועפ .הזמ הז
תומלעתה ךות ,םייחה תמר רופיש ירחא הציר בקע תאז .וידי-ומב ומויק עזג תא םדאה
.(6)דיתעב יופצהמ

לארשיב תונויצו הביבס תוכיא - אמייק-רב חותיפ
הביבסה תוכיאל ם"ואה תדיעו ורנ'ז-הד וירב הסנכתה 1992, ינויב 14-3 ךיראתב
לארשי תחלשמ שארב דמע ,זאד הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ ,בונירמ ירוא .חותיפלו
.הדיעוול

(7)הביבסה תוכיאב תורבידה תרשע
1992 ,ינויב 14-3 ,ורנ'ז-הד-ויר
ירוא ידי-לע ורמאנש ,חותיפלו הביבסה תוכיאל ם"ואה תדיעו ינפב םירבד ךותמ עטק
.הדיעוול לארשי תחלשמ שאר ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ ,בונירמ
ויסחי תא תועבוקה ,תורבדה תרשע תא ,ידוהיה םעה ונא ,ונלביק ,םינש יפלא ינפל"
תרשע תא םימעה תחפשמל עיצהל וננוצרב ,םויה .ותלוז םעו ויהולא םע םדאה לש
:הביבסה לא - ונלוכל קנעוהש ,הז םלוע לא םדאה לש וסחיב תוקוסועה תורבדה
ונכרבתנש םיחמצה תא ,םלועב םירוציה לכ תא ריקוהלו ,הביבסה תא דבכל ונילע .א

.לעממש ריוואה תאו ,תחתמש עבטה תורצוא תא ,םימרוזה םילחנהו םימיה תא ,םהב
ותראפת תא רומשל תנמ-לע ,דחאכ תומואו םיטרפ ,ונתוגהנתה תא תונשל ונילע .ב
לש
םיעיפשמה ,ונישעמ לכב ונתוא תוחנהל תוכירצ תוריהזו הנובת .ץראה-רודכ
לע
.הביבסה
יפ-לע לועפלו ,םילבקמ ונאש הטלחה לכב הביבסה תוכיא ילוקיש תא בלשל ונילע .ג
.אמייקה-רב חותיפה תונורקע
,םיפוחו םילחנ רהטל ,םיצע עוטנל ונילע המוש - ונתביבס תא רפשלו םקשל ונילע .ד
.ונתולכסב ונמרגש ימלועה קזנה תא ןקתלו ,םינגו עבט תורומש םיקהל
:רומישה תונורקע ץמאלו ,ץראה רודכ לש םייעבטה םיבאשמה תא רמשל ונילע .ה
.םוקישו רוזחימ ,התחפה
השיבמה ךרדהמ רוסלו ,םישדחתמה םייעבט םיבאשמ לוצינל םיצמאמ תונפהל ונילע .ו
.םילכתמה םיבאשמה לודלד לש
.דימשהל וא זבזבל ,ךלכללמ ענמיהל ונילע .ז
תונכסה לעו ,וב םישחרתמה םיכילהתהו עבטה תואלפנ לע ,הביבסה לע דומלל ונילע .ח
.םמויקל תופקשנה
,התנגהו התרימשל תוישעמ תוינכתב ליעפ קלח תחקל ,הביבסה תורישל סייגתהל ונילע .ט
קודבל ונילע .יתביבסה אשונה םודיקל לועפלו ,הילע םיניגמה הלאב ךומתל
בושו בוש
.וניתולועפ לכ לש תויתביבסה תוכלשהה תא
םלוע תרמשמל ונלביק .האירבהמ דרפנ יתלב קלח איה תושונאה יכ רוכזל ונילע .י
לש
,חוטבו הפי ,ונידליל ושירוהל ונתלוכיבש לכ תושעל םיבייח ונא .רשועו יפוי
- אלו
".םיאבה תורודה ינפב ךכ לע ןידה תא תתל שרדינ

הירוטירטל המוא ןיינב ןיב רשקה
תועמשמב םיזכרתמ ( 1983 ) תימסו םאיליו .התישארמ תונויצה תא קיסעה הז רשק
,םתסיפתל ,תימואלה העדותה תוחתפתה .תוימואל תועונת רובע הירוטירטלו המדאל שיש
,ינידמ-ילכלכ באשמ קר הניא המדא Buildin". "Nation - המוא ןיינבל רישי רשק הרושק
:םיפסונ םידמימ ינש תב תושי איה אלא
.תוימואלה עונמל קלדכ שדחמ םיקפנומה ,תונורכזו םילמס רגאמ .א
.(8)עקרק ישומישו ףונב םיילטנמונומ םייונישב ךורכה - יתרבח שוביגל תיתשת איה .ב

ולביק רשא ,םיכילהת ינש םידמוע - תידוהיה-תימואלה העונתה - תונויצה זכרמב
:תיאמצע תילמס תועמשמ
.לארשי-ץראל םלועה לכמ םידוהי לש תויולגה ץוביק ךילהת .1
.לארשי-ץרא לש תיסיפה התיינב .2
.ישומיש-בר ילכ והז .םישנא תלואגו ץרא תרבכ תלואג המולג "ץראה תיינב"ב
התוא םיכפוהו ,רכה ילבל ץראה תא םינשמה םישנא ליצמכ ספתנ "תויולגה ץוביק"
,םדקמו זאמ םהל הרסח רשא תירמוחה תיתשתה סיסבכ הספתנ "ץראה תיינב" .תבשונ ץראל
".(9)םיחדינה ןורחא דע הרוזפה תא טולקת רשאו
,תובשייתהה דצל תאז .שוביכ לש םיטנמלא שי תינויצה תושרתשהב לויטלו רויסל
,יאנליו ,יקסבלסרב לש ץראה תעידיו תרכהל םילייטמה ירפס .הדובעהו היישעתה
ץראה ןיב תשדוחמה תירבה תתירכבו תובאה ץראל הרזחב םיקסוע ,םירחאו יבצ-ןב
יגולואיכרא ןויע ךות תבצעתמ השדחה תינויצה תוהזה .הב םישדחתמה םייחה ןיבל
.(10)ינדמל
םע תשדוחמ תירב תרוכה ,ינויצה לייטמה רייסה לש החסונה התנתשה םינשה ךשמב
.יטרואית עדי ,תוננובתה ,תיפצת :ירקחמ-יעדמה טביהה וילא ףסונו .תובאה ץרא
.תילרטיינ ,תיטסילרולפ תידמימ-בר היווחל ךפוה לויטה

ץראב ףונהו עבטה תרימש יפוג תמקה
.םיגשיהה תגספל היה "המואה ןיינב"ו תונויצה תניחבמש ,עוריא היה הלוחה םגא שוביי
'.(11)עבטה תנגהל הרבחה' המק הז לעפמל תודגנתהה עקר לע
ליבוהש ,תינוגראו תינויער המצוע לעב חוכל 'עבטה תנגהל הרבחה' הכפה 1953-מ
תנגהל הרבח'ה המקוה הבש היצאוטיסה .ץראב םילייטמה רוביצ תא ,םויה דע ליבומו
. ( 8 חפסנ האר ) .(12)ריבכ ינויצ לעפמל הזת-יטנא התיה 'עבטה
האורה ,םלוע תסיפתמ קלחכ השענ הז ךלהמ '.עבטה תורומש תושר' המקוה 1965 תנשב
חווטל םידעיה ןיב הנחבאב לשכית וזש תששוח ךא ,המוא תיינבל סיסבכ תונויצב
רבכ וז הנחבא-יא בקע .ךוראה חווטל םידעיה ןיבו ,העשה יכרוצו ידיימה ןמזה
תמקהב ךרוצ היה ,םיידיתע םיקזנ עונמל ידכב .ףונלו עבטל ורעושי לב םיקזנ ומרגנ
.(13)יתביבס חוקיפל 'הרימש בלכ'
וא תוברתל ,םילמסל רושק וניאש עובק ךרע איה המדאהש ,החנה תמייק וז הסיפתב
םיקתונמ םניאש ,םיילסרבינוא תונויערל םירושק ולא תונויער .תילכלכ תיתשת תמקהל
.םירחא תומוקמב תויושחרתהמ
תורומש תושר' :םיבר םיינוגראו םיינויער םיביכרמ םויכ תללוכ עבטה תרימש תליהק
הרבחה' ,תוקיתעה ףגא ',םיימואלה םינגה תושר' ,הביבסה תוכיאל דרשמה ',עבטה
םירע ידגא ,תויתובדנתה תותשר ,תואטיסרבינואב תוקלחמר ,ל"קק ',עבטה תנגהל
.דועו הביבס ידומילל רפס-יתב ,הביבס יניינעל
',תוביבס' ',עבטו ץרא' :ןוגכ ,ץראב םסרפתמה תעה-יבתכו תורפס לש בחר ןווגמ םייק
'הביבסו היגולוקא' ',הרפסויב' ',םירבדה עבט' ',רחא עסמ' ',ןבל-לוחכ-קורי'
...דועו
אוהש ',אמייק-רב חותיפ' לע ללוכ ןונכתב עיפשהל ןויסינה לע םידיעמ הלא לכ
.תורעובה תויעבה לש ימוי-םויה קוסיעל רבעמ
:עבט תרימש תודוסי עברא חינה ,יטירבה טוקס רטיפ רס
.ילכלכ דומע .1
.יעדמ דומע .2
.יטתסא דומע .3
.ירסומ דומע .4

וניא ,עבטה תרימש תליהקל םילייטה תליהק ןיב ןיחבהל ץראב רוביצה לש ישוקה
םילייטמהו עבטה ירמוש :תוליהקה יתשש הדבועהמ אלא ,םינושה תודסומה ןיב לובלבמ עבונ
חוככ תונויצה םע םיהוזמש תודוסי ןהיתשב ".תונויצב תלצומ הניפ התואמ" םיעיגמ
התובייוחמ םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םיהדזמ יתלב תודוסי דצל ,המואה תיינבב רזע
.(14)ריחמ לכב חותיפל תונויצה לש

אמייק-רב חותיפל אמגודכ 'םישתכמה ץרא' רומיש
עקר
בגנב קר שי ,תירויצו תנווגמ היגולואיגל תונולח םיווהמה ,םימלשומ םישתכמ
םישתכמה . ( ללכ ערו חא םהל ןיא לודגה םלועבו ,םיעוטק םישתכמ שי יניסב )
ידוחיי עבט ךרע לארשיל שי םא .קוחרמל אצי םעמשו ,הירקוחו ץראה ילייט תא ומיסקה
:םישתכמה תשמח םה ולא ירה ,לבתב
.הרצח - ןטקה שתכמה .1
.הריתח - לודגה שתכמה .2
.ןומר שתכמ .3
.15ףירע רהב םינושתכמ .5-4
.םישתכמה ץרא תא םיווהמ םה וידחי

ותולעפתה תא עיבמ ,לארשי תנידמב חותיפה תוינידמ יבצעמ ןיב היהש ,סרפ ןועמש
קנע שתכמ :ונינפל חתפנ דוה בר הארמ" :ןומר שתכמ לש ויפוי לע ורואיתב גילפמו
תוזחל ונדמע ... וישכע דע ונרכהש הממ ןיטולחל רחא ףונ ... ריבכ םשור ...
..." הארמה יפיב
בחר םגא תרוצ ריכזמה ,לודג ידאו ונינפל :וז תינוימד תואיצממ םימומה ונייה"
ירה :טעמכ ינוימד םיעבצ קחשמ ... דחאכ בחרו קומע ,הספילא תרוצב ,םימ ילב
לוחכ ,רוויח םודאו טהול םודא םנוגש ,םיעלס ירה ,עבוכ ישלושמו םידח םישרט
:אוה וכרד יפ-לע דחא לכ ,בר הבוגל םיאשנתמ ,םיירורפאו םירופא ,ךר לוחכו זע
החל ,ןווג תוריהב לוח תיעקרק הטמלו ... וערל קודה ימו ,ורבחמ טעמ קתונמ ימ
תורוצ שודג ,קודהו רוגס םלוע ... תפזכ הרוחש ץצח תועבג תרשרש הכותבו ,הכרו
ונמוי ךותמ ) ...(16)אלפנה םיעבצה קחשמ תא קחשל שמשה ינרקל רשפאמה ,תוינוימד
. ( 1945 ראוני ,בגנ הצוח עסממ סרפ לש

םישתכמה ץרא חטש תרדגה
. ( הפמ - 9 חפסנ האר ) םייפרגואיג תולובג
:םירתחתמ םה םהב םירמקהו םישתכמה תשמח תא וכותב ללוכ םישתכמה ץרא חטש
:חטשה תולובג
.םיקולח תמוצל הנומיד תמוצמ .1
.תוחורה רושימ תמוצ דע םיקולח תמוצמ .2
.ףירח רה תמוצ דע תוחורה רושימ תמוצמ .3
.חטשה לש יברעמה לובגה איגש רה דע ףירח רה תמוצמ .4
.רשימה רה דע איגש רהמ .5
חטשה לש ימורדה לובגה . ריפס דע רשימה רהמ .6
חטשה לש יחרזמה לובגה . הברעה תמוצ דע ריפסמ .7
חטשה לש ינופצה לובגה . הנומיד תמוצ דע הברעה תמוצמ .8

.ץוחבמ ותוא םירטועה רמקה תועלצמו שתכמה חטש לכ - שתכמה תולובג תרדגה

( 10 חפסנ האר ) םישתכמה ץרא'ב הביצחו היירכ
םיווהמ ,בגנה ןופצב םירמק לע ולעפ רשא ,הפיחסו היזוריא יכילהתב ורצונש םישתכמה
,תויגולואיג תועפות לש עבט רצוא םניהו ,םימודק םייגולואיג םידברל תונולח
לאיצנטופה תא קר אל רוקסל שי ,תיתוריית הניחבמ םישתכמה תושיגר בקע .ףונו םיבצחמ
.תופולחהו תויומכה תא םג אלא ,םלגה ירמוח לש

ןטקה שתכמה
לוח ינבא תודובר ימינפה וקלחב .ר"מק 15 וחטשו הרצח סכרב אצמנ ןטקה שתכמה
("תויורשפא תודותע" ) תודמאנה תולודג תויומכב ,ינוניב ישוק תולעבו תודכולמ
תולועפ הז רוזאב ועצוב אל הכ דע .טוריפב ורקסנ אל םלועמש ,תונוט ינוילימב
.םירחא םירוזאב םג ץופנ אוהו ,שתכמל ידוחיי וניא הז בצחמ .הביצח וא היירכ
. ( 8 חפסנ האר )
תיברעמ-תימורד ,שתכמל ןופצמ מ"ק 10-כ יוצמ ,היינבל לוח הרכנ וב ,ךומס יפולח רוזא
(17) תיצרא ראתימ תינכתב .הכירצה ירוזאל בורקו ףידע יפולחה רתאה .הנומידל
ירמוחל היירכל חטש רדגוה אל ( 4 מ"מת ) (18) תיזוחמ ראתימ תינכתבו ( 14 א"מת)
םייוצמ וילושבו שתכמה ךותבש ןייצל שי ךא ,ןטקה שתכמה םוחתב הלילסו היינב
.םיטפסופה תיישעתל דואמ םיינויחה ,םימ םיקיפמה םיחודיק

לודגה שתכמה
םיקיפמ ,ןטקה שתכמל דוגינב .ר"מק 50-כ וחטשו הריתח סכרב םקוממ לודגה שתכמה
:(19) םירחא תומוקמב םיפילחת ןיא םקלחלש ,םיבר םיבצחמ לודגה שתכמב

תיכוכזל לוח
לארשיב תיכוכזה תיישעתל ( םימהזמ םילרניממ יקנ ) ידוחיי ,ךז ץרווק לוח
200-כ םיקפומ םויכ .הריתח תרוצתמ לוח ינבא לש ךתחב ,הז שתכמב קרו ךא יוצמ -
.הקיצי יתבל ןכו ,ירופיצבו םחוריב 'היצינפ' ילעפמל רקיעב ,הנשב לוח ןוט ףלא
םירעשמו ,ךזה ץרווקה לוח תודותע תא עובקל לוכיש טרופמ רקס םויה דע עצוב אל
.ןוט ןוילימ 8-כ - ןה ( תוירשפא תוברזר ) תודותעהש

םילצפו ריג ןבא
םייוצמ .דנלטרופ טנמצ תיישעתל ,הבוט תוכיאב םילצפו תינוניב תוכיאב ריג ינבא
ןוילימ 800-כב ( תוירשפא תודותע ) םיכרעומו , ( רומטמ ירהב ) שתכמה זכרמב
.םיקוחרו םיכומס םירוזאב םייוצמ םהו ,שתכמל םיידוחיי םניא הלא םיבצחמ .וטורב ק"מ
תודותע ואצמנ םהב ,םירחא םירוזא ורתוא שתכמה ילושמ מ"ק 5-מ תוחפ לש קחרמב
חרזמ-םורדב םייוצמ הבוט תוכיאב םילצפ יצברמ וליאו ,רתוי ההובג תוכיאמ ריג ינבא לש
.עבש-ראבו דרע תעקב ןופצבו בהי ןיע רוזא

היינבל לוח
תודכולמ לוח ינבא לש תוירשפא תודותע ק"מ ינוילימ תורשע םייוצמ לודגה שתכמב
תעבטב רקיעב יוצמה ,הז רמוח .היינב יכרוצל שמשל תולוכיה ,ינוניב ישוק תולעבו
הנומידל םחורי ןיבש ןוויכמ ,שתכמל ידוחיי וניא ,שתכמה תא הפיקמה תימינפה
.הכירצה ירוזאל רתוי םיבורקה םייפולח םירתא םיאצמנ ,הצולח רוזאבו

תויסרח
םיטרופמ םירקס הכ דע ושענ אל .ןומר שתכמב םג תואצמנו הקימרקה תיישעתל תושמשמ
.הלא תויסרח לש תוכיאהו תומכה תא דומאל

,תויסרחחו ריג ןבא תיירכל םירוזא 14 א"מתב וצקוה אל ותביבסבו שתכמה רוזאב
'.ךז לוחו תיסרח' לעפמ תא םויה םישמשמה ,לוח תיירכל םירוזא רפסמ וצקוה ךא
וצקוה (20) בגנ תמר תימוקמ .מ.תבו ,הביצחו היירכל שתכמה חטש תיברמ הצקוה 4 מ"מתב
(14). א"מתב ונמוסש הלא תא םיפפוח םקלחב קר רשא ,םידדוב םיחטש

ןומר שתכמ
תויסרח םויכ םירוכ ןומר שתכמב .ר"מק 176-כ וחטשו למחמ רמקב אצמנ ןומר שתכמ
וללה םיבצחמה לכל .טינלצרופו סבג ,רוצ תויומד תויסרח ,םידחא םיגוסמ ןילואק
ביכרמ תווהמ ןהו ,ןומרה רוזאל תוידוחיי תויסרחה לכ .תובר תודותע ןיידע שי
בושח ביכרמו , ( םחוריב 'הקימרק בגנ' לעפמ דוחייב ) הקימרקה תיישעתב ירקיע
ידי-לע תמיואמה ,רשג ץוביק רוזאב הפולח תמייק סבגל .תיתחרזה הצמוחה תיישעתב
ךא ,רוזאל ידוחיי טינלצרופה .תלוספ קוליסל רתא ץברמה חטש לע םיקהל הטלחהה
.ןומרה רוזאב קר שי ,דחוימב יקנ טינלצרופ הליכמה , ( מ"ק 12- ) הבע הכ הבכש
,שישו רפסדלפ ,םייטגרגאל םלג ירמוח - ןומר שתכמב םייוצמה םירחא םיבצחמל
.(21)רוזאב תורחא תופולח ןנשי

הביצחו היירכמ תומרגנה תוילילש תויתביבס תועפשה
עגפמ רצונו ,רתאה לש יגולופרומה הנבמה יונישל תומרוג הביצח/היירכה תולועפ
,םילקאה יאנת ,ןלדוג ,תובצחמה לש םינושה םיגוסה ןיב הנתשמ העיגפה תמצוע .יתביבס
םיליעפמה לש תועדומה תדיממו ,רתאה לש היפרגופוטהו ( ינבאה הנבמה ) היגולותילה
.הביבסה תוכיא תויעבל

יעבטה ףונה יוניש
,ךכל םרוגה רבד .היחמצה דחי המעו ,הנוילעה עקרקה תבכש תרסומ הביצחה ןמזב
ינפב יונישל תמרוג היירכה .ףונב עצפ הווהמו תיעבטה ותביבסב טלוב ףושחה חטשהש
תכמנה ,סכרה וק יוניש ,ןורדמה ינפב םייונישב יוטיב ידיל אובל לוכיש ,חטשה
.הבורקה ותביבסמ חטשהמ קלח תטלבה וא ,חטשה ינפ
םינוירטירקל םאתהבו ,םייפרגופוט הייאר יכתח ידי-לע תנחבנ תילאוזיווה תוטלבתהה תדימ
:םיאבה
טלבתמו רתוי תובר תודוקנמ הפצנ אוה רתוי לודג חטשהש לככ - רתאה חטש לדוג .א
. ( םיצברמה קמועב הנתומ חטשה לדוג ) םיקחרמל

םא יכ ,דבלב יטולוסבא הבוגב היולת הניא תוטלבתהה תדימ - ( היפרגופוט ) ףונ תורוצ .ב
םיחטש םירצונ ,רתוי רתובמו ףירח ןורדמהש לככ .ןורדמה לש תויתגרדהה תדימב
םייוצמ תורתובמ תורוצ לעב חטשב .תומיוסמ תיפצת תודוקנ יבגל רתוי םיבר םיתמ
.ירושימ חטשב רשאמ םיתמ םיחטש רתוי

תוטלבתהל ,בורק חטשמ תוטלבתה ןיב ןיחבהל שי - תיפצת תודוקנו הייאר יחטש .ג
ףיקמה ףצרל הייאר תודוקנ דחאל ןתינ ,הפצנה רתאל םיברקתמש לככ .קוחר חטשמ
םיתמה םיחטשה םיברתמ ,הפצנה רתאהמ םיקחרתמש לככ .רתאה הארנ םהמ םיחטש
.תודדוב הייאר תודוקנ קר תורתונו

תיארנ רעוימ עקר לע .הביבסה עקרב םג היולת תוטלבתהה תדימ - הרוצו עבצ ,עקר .ד
עקרה יווקל דוגינב םידמוע הבצחמה לש םידחה היווק ןכ ומכ .עגפמכ הנבל הבצחמ
הבצחמ רשאמ רתוי תטלבתמ ,ןורדמ ךותמ 'הסורפ' תכתוחה הבצחמ תרוצ ,םילגועמה
ריג יעלס .תוטלבתהה תדימ לע העפשה הילבה יעבצל םג .לחנ קיפאב היוצמה
.הבצחמה עלס לש ןבלה ועבצ תא םיטילבמ ,םיהכ הילב יעבצב םיסוכמ


תכירצ ירוזאל ךומס ללכ ךרדב תואצמנ ,תויביסנטניאב תולעופה ץראב תולודג תובצחמ
ףונב םתעיגפ ןכלו ,םיישאר הרובחת יקרועל ךומסו בושיי ירוזאל ,םלגה ירמוח
.שמש-תיבו ינלוג תמוצ ,רוצח ,הנימינב ,ידעלג רפכ :תובצחמ :אמגודל .הבר איה
.הנומיד תבצחמו תוגרד-רה תבצחמ תומסרופמ בגנב
שמשל תולוכי ךכל אמגודכ .םינש תואמ רחאל םג דילגמ וניא ףונב עצפהש ,ןייצל שי
םיאדוד רוזאב דחוימב ,עבש-ראב תא תופיקמה תיטנזיבה הפוקתהמ תוקיתעה תובצחמה
.םינש 1500 ךשמב תכלמ דמע ןמזה וליאכ םהבש ,םירצחו

תיתשתו השיג יכרד
לוכי ףצר ותוא .(22) עבטה תופיצרו חותפה ףונה יבחרמ לע יתורייתה שגדה םשומ בגנב
.המצע תיתשתה ידי-לע םג אלא ,הבצחמה לש יתדוקנה רתאה ידי-לע קר אל רפומ תויהל
םיתיעלו ,למשח ידומעו חתמ וק םג ,הבצחמל הכילומה רפעה ךרד דבלמ ,תללוכ וז תיתשת
.םימו ןופלט וק םג
ידומע םיעיפומ סבגה תבצחמ לעמ .תיתשת ןהל קפסל ךירצש תובצחמ ןנשי ןומר שתכמב
שיבכ תא םיצוחש חתמה ילבכ םג .רבע לכמ םיפצנו שתכמה ריק לש סכרה וקב למשח
.(23) החותפה הביבסל רומג דוגינ םיווהמו ירבדמה ףונב םיטלוב ,םימעפ רפסמ שתכמה

הביצח יכפשו תלוספ
,( Spoils וא Tailing תורפסב ארקנה ) לפטה רמוחה תומירע וא תלוספה תומירע
אמגודל .ףונב השק העיגפ תווהמ םיתיעלו ,גירחה ןעבצו ןבכרה ללגב ףונב תוטלוב ,
םיעלס תומירעב שיבכל ברעממ ןיחבהל לוכי ןומר-הפצמל תוחורה תמוצ ןיב עסונה לכ
תוטלוב ןיצו ןורוא רוזאב .השטננו ,רושיא אלל רבעב המקוהש שישה תבצחממ ורתונש
ירתא תא תופיקמה תובר תיפצת תדוקנמ תולגנו ,הביבסה לכב לפטה רמוחה תומירע
.היירכה
קלחב תרוזפתב תורתונ תומירעהו תויה ,ףירח תוחפ יטתסאה קזנה ידאו תובצחמב
השעמל רכינ קזנה רה תובצחמב .יטתסאה קזנה תא םיקחומ םילחנב תונופטשהו ,ךמנומ
תומירעה לש ןמוקימו ןתרוצ תא ןנכתל ןתינ ,ךשמהב הארנש יפכ ךא ,הבצחמ לכב
.(תילאוזיו הרתסה וא שער ךוסימ לשמל ) םירחא םייתביבס םיקזנ םצמציש ןפואב

יאוול ירצות
הלועה ןשעה ,לשמל .הביצחה תלועפל יאוולה ירצותמ םלעתהל השקש תובצחמ ןנשי
יכרדמ ןהו הביצחה רתאמ ןה הארנה קבאה וא ',ןיצ'ו 'ןורוא' ילעפמ לש תובוראהמ
.םיקזח חור יבשמ וא העיסנ רחאל ,רפעה

םיעגפמ תתחפהל םיעצמא
,אסיג דחמ ,תרשפאמה ,תנזואמ השיגב הביצחהו היירכה יאשונל סחייתהל לבוקמ םויכ
הנניא ,אסיג ךדיאמו ;הנידמה חותיפל םיינויחה םייליסופ עבט תורצוא לוצינ
:לקשמה-יווש תא ןוחבל שי ךכ ךרוצל .םייתביבסהו םייתורייתה עבטה תורצואל הקיזמ
:םיטביה 3-ב הביבס-הבצחמ
.התלועפ תליחת ינפל דוע - הבצחמה רתא לש הנוכנ הריחב ( 1
.התלועפ תעב - הבצחמה תרצויש םייתביבסה םיקזנה רועזימ ( 2
.24הבצחמה תלועפ רמג רחאל - דיתעב םוקישה תויורשפא ( 3

'הביבס לע העפשה יריקסת'ו 'הביבס ירקס'
יריקסת'ו 'הביבס ירקס' :םיגשומ ינשב םישמתשמ ',הביבס-הבצחמ' חנומה תניחב ךרוצל
'.הביבס לע העפשה
הביבס ירקסב .רבעה ינותנ ךמס לע הביבס לש ןותנ בצמל םיסחייתמ 'הביבס ירקס'
עיפשמ x םרוג דציכ תוארהל ידכ ,חטש ייוסינ םג םיתיעלו ,חטש תודידמ םיעצבמ
רגנה תמירז לע העיפשמ ידאו רמוח תיירכ דציכ ,לשמל .הביבסה התואב y םרוג לע
.םילחנב ףחסהו
רז םרוג תסנכה ךיא :ידיתע יוזח בצמל םיסחייתמ ',הביבסה לע העפשה יריקסת'
ךרוצ ןיא ריקסתב .הביבס התוא לש תילמרונה תוגהנתהה לע עיפשי הביבסה ךותל
םירטמרפ םיפסוא ןיא ןכל !םימייק םניא טושפ םה יכ ,םייתביבס םירטמרפ דודמל
.םייק עדימ ךמס-לע דיתעב הנתשת הביבסה דציכ אבנל םיסנמ אלא ,חטשב
:הביבסה לע העפשה ריקסתל םיירקיע םידיקפת 3 םנשי
הביבסב המיקהל םאה ץילמהל ךכ ידי-לעו ,הביבסה לע עיפשת הבצחמה דציכ תוזחל ( א
.תרחא וא וז
ץילמהל ןכו ,תיתביבסה העיגפה תא רעזמל דציכ םיעצמא לע ץילמהלו תוסנל ( ב
לע
.הבצחמה תדובעל ליבקמב םוקישל תונכה
,תוארוהבו םינקתב דומעל הבצחמה לעב תא בייחמ ריקסתה - םייתקוח םיטביה ( ג

רשקהב הבצחמה תלועפ תא ןוכנ ולהניש ,הבצחמה ילעב לע חוקיפ רשפאמ ךכבו
.(25)םייתביבסה םיעגפמל

:(26)היינבהו ןונכתה קוחל ןוקית חסונ 1982 תנשב
"1982 ( הביבסה לע העפשה ריקסת ) היינבהו ןונכתה תונקת"
היירכ ירתא ןללכבו ,תונקתב תונמנה תוינכת יגוסל ריקסת תכירע תובייחמ תונקתה
.ריקסת תכירע שורדל רשה גיצנל וא ןונכתה תדעוול תויוכמס תוקינעמו ,הביצחו
תויונמה תוינכתה גוסמ תינכתב ןונכת דסומ ןודי אל" :קוחל 'א2 ףיעסל םאתהב
העפשה ריקסת תינכתל ףרוצו ןכוה םא אלא ,רומאכ תינכתב טילחי אלו 'ב הנשמ תנקתב
םירסמנ םויכ . ( 502 'מע 14/1/1982, ב"משת 4307, ת"ק :ךותמ ) 'הביבסה לע
,הביבסה תוכיאל דרשמה ידי-לע תובצחמ ימזיל "הביבס לע העפשה יריקסתל תויחנה"
.היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה תועצמאב

הלשממה תטלחהל המדקה
עקרק ישומיש ןיב ןותנ חטש לע תושגנתה הגיצמ בגנב 'םישתכמה ץרא' לש היעבה
דחאש ,םינוש םיטביה וז היעבל .היישעתו תוריית - רתוס םיתיעלו הנוש יפוא ילעב
ןמ הזיאל הלאשה תניינעמ ,ומצעלשכ הזה טביהה ןמ .ילכלכה טביהה םג אוה םהמ
םא ,ימואלה קשמה לש םיחנומב םא .רתוי ההובג תיסחי תלעות םישגנתמה םיושמישה
:רחא ימוקמ רשקהב וא ,ןותנ טקייורפ לש םיחנומב םג םיתיעלו ,רוזאה לש םיחנומב
'...וכו הקוסעת ,הייסולכוא
תא םג םיגיצמה ,םישומיש לס וא ,שומיש ותוא ,ןבומכ ,ףדעוי עקרקה לע תורחתב
ובש םוקמב .םייפולחה םישומישה לסל וא םישומישל ,תיסחי ,רתוי ההובגה תלעותה
,םיידדה םיצוליאו 'קחשמ יללכ' רידגהל ןתינ ,תויעמשמ-דח ןניאש וא ,תומוד תולעותה
תילמיסקמה תלעותה תא דחיב גישהלו הז דצב הז לועפל םישומישה ינשל ורשפאי רשא
עקרקה דועייש ,הז ןבומב ןנכותמ אוהש םגה ,הזכ האצקה םזינכמ .ףתושמה םוקימה ןמ
האצקהה םזינכמל יוקיח ,םיבר םינבומב ,הווהמ -תרחא וא וזכ תדסוממ הרוצב עבקיי
םישמתשמה לש םולשתה תלוכי תא הרידגמ עקרקה ןמ תעבונה תלעותה ובש קושה לש
םולשתה תלוכיש ,םישמתשמ לש ףוריצ וא ,שמתשמ ותוא הכזי תורחתבו .םייביטנרטלאה
.רתויב ההובגה איה םהלש/ולש
:הלשממה תטלחה הלבקתה הז עקר לע
הטלחה - ( 3/7/94 ) ד"נשתה זומתב 'א םויב התבישיב הטילחה לארשי תלשממ"
:(27)ןמקלדכ 3497, 'סמ

:םיטילחמ
ישתכמ ינשו ןטקה שתכמה ,לודגה שתכמה ,ןומר שתכמ - בגנב םישתכמה רוזאב. א
תטיקנ םיבייחמה ,ימואלניבו ימואל הדימ הנקב םיידוחיי עבט יכרע םימולג - ףירע
םחותיפו םנונכת ,םהב העיגפ תעינמ ,יעבטה םבצמ רומישל םידחוימ םיעצמא
.תורייתו עבט ירתאכ
היהת אל ןכלו ,יגולואיגו יפונ סכנכ םישתכמה רוזא תא רמשל תניינועמ הלשממה. ב
םילהנמה תדעווש דע ,הביצחהו היירכה םוחתב תמייקה תוליעפל תפסונ תוליעפ
.הלשממל היתוצלמה תא שיגתו התדובע תא םייסת ןהלדכ תמקומה םייללכה
תקידב ללוכ - ל"נה 'ב-ו 'א םיפיעס םושייל םייללכ םילהנמ תדעו םיקהל. ג
.הלש תויתביבסהו תויתורייתה ,תויתקוסעתה ,תוירחסמה ,תוילכלכה תויועמשמה

:הדעווה בכרה
שאר-בשוי - תורייתה דרשמ לש יללכה להנמה -
הביבסה תוכיאל דרשמה לש יללכה להנמה -
רצואה דרשמ לש יללכה להנמה -
תיתשתהו היגרנאה דרשמה לש יללכה להנמה -
תואלקחה דרשמ לש יללכה להנמה -
םינפה דרשמ לש יללכה להנמה -
רחסמהו היישעתה דרשמ לש יללכה להנמה -
.םוי 60 ךות התדובע תא םייסת הדעווה
םיל"כנמה תדעו ינויד
19.7.94, םויב ,ןושאר ןוידל הסנכתה ,תורייתה דרשמ ל"כנמ תושארב ,םיל"כנמה תדעו
תטלחהל ךשמהב תועבונה תויועמשמה תא קודבל םינושה םימוחתב םיחמומ לע הליטהו
.הלשממה
.לודגה שתכמבו ןומר שתכמב הביצחהו היירכה ירתאב רויס הדעוה המייק 25.8.94 םויב
.חטשב םילעופה תורייתהו היישעתה ימרוג תופתתשהב ןויד םייקתה ןכ ומכ

(28) םיל"כנמה תדעו תוצלמה ירקיע
ןכו ,בתכבו הפ-לעב ,הדעווב םיפתושה הלשממה ידרשמ לש תוסחייתה הלביק הדעווה
תא םיכרוצה היישעתה ילעפמ ,םישתכמה חטשב םילעופה םיניישעתה לש םינועיטה תא
.רוזאב תורייתהו עבטה תרימש ימרוגו םישתכמב םייוצמה םלגה ירמוח
:ןמקלדכ תוצלמה השביג הדעווה
לכוי ,טרפב 'םישתכמה ץרא' רוזאבו ללכב בגנב ,תורייתה תיישעת חותיפ ךשמה -

.לבגומו רקובמ ףקיהב הביצחו היירכ תוליעפ תאשל ידכ וב שיו עצבתהל
תליחת דעוממ ,םינש שמח דע שולש לש ןמז ךשמב הדיפקב ןוחבל הצילממ הדעווה -
תוליעפו תיתוריית תוליעפ לש ףתושמ םויקל תורשפאה תא ,היתוצלמה םושיי
'םישתכמה ץרא'ב תיתיישעת
ץמאל בייחמ םישתכמב הביצחו היירכ ילעפמו תיתוריית תוליעפ לש ףתושמ םויק -
:ןמקלדכ תוצלמה
.םישתכמב םירדסומ יתלבה הביצחהו היירכה יחטש םוקיש *
.םישתכמה יבצחמב רקובמ שומיש *
.םישתכמה יחטשל ץוחמ םלגה רמוח דוביעל םילעפמ םוקימ *
.קוחל םאתהב יושירו ןונכת ךילהב הביצחלו היירכל םיחטש תאצקה *
.הביבסה תוכיא ינקת לע תיברימ הדפקה *
.תובצחמ םוקישל ןרקה תלעפהו לוהינ *
.תוצלמהה םושיי ירחא בקעמ *

.תוצלמהה טוריפ ןלהל
םישתכמב םירדסומ יתלבה הביצחהו היירכה יחטש םוקיש
םינש תורשע ךשמב המייקתה ,ןטקה שתכמב הטעמ הדימבו ,לודגה שתכמב ,ןומר שתכמב
ורפוה םישתכמב םיבחרנ םיחטש .הביצחו היירכ ,היצקפסורפ לש תרדסומ יתלב תוליעפ
הדעווה .קוחכ יושירו םירתיה אלל םקלח,םישתכמה יחטשב ולעפש ,םינוש םימרוג ידיב
םניאש היירכה יחטש לכ לע םישדוח השולש ךות זירכי תורכמה לע חקפמה יכ הצילממ
.םישוטנ תורכמכ םישתכמב םיליעפ
,םישדוח השולש ךות ןיכהל בגנב תורייתה חותיפל הלהנמה לע ליטהל הצילממ הדעווה
םישוטנה היצקפסורפהו היירכה יחטש םוקישל תינכת ,תובצחמ םוקישל ןרקה ןומימב
.םישתכמב
עצובת ,הביבסה תוכיאו תורייתה ידרשמ רושיאו ירוטוטטסה הרושיא םע ,תינכתה
.תובצחמ םוקישל ןרקה ןומימב ,האולמב

םישתכמה יבצחמב רקובמ שומיש
תופולח אצמנב ןיא םהל םיבצחמ םתוא לש םישתכמב היירכ ךשמה ריתהל הצילממ הדעווה
. ( הלבט 10 חפסנ האר ) םירחאה ץראה ירוזאב
תיישעתל לוח רקיעב,םיבצחמה לש תידיתעה הברזרה תומכ תא ןוחבל הצילממ הדעווה
ןורתי שי םהל םילעפמה ךרוצל לוחה תיירכ רקיע תא דעיילו ,לודגה שתכמב תיכוכזה
.לודגה שתכמב לוחה לוצינב קהבומ ילכלכ
לככ ךוסחל ידכ תיכוכז ירבש רוזחימל תורשפאה תא הדיפקב ןוחבל הצילממ הדעווה
.תיכוכזה תיישעתל םלגה ירמוח לוצינב ןתינה
םישתכמב םירכנה םלגה ירמוח תא דעייל הדעווה הצילממ ,עבטה יכרעב העיגפ םצמצל ידכ
.םלג ירמוח אוציימ ענמיהלו ,דבלב תימוקמה היישעתל

םישתכמה יחטשל ץוחמ םלגה רמוח דוביעל םילעפמ םוקימ
,שערו ריווא םוהיז ידרטמ עונמלו 'םישתכמה ץרא'ב העיגפה ידמימ תא םצמצל ידכ
םירוזאב ,םישתכמה יחטשל ץוחמ םיבצחמה דוביעל םינקתמה תא םקמל הדעווה הצילממ
.היישעתל םידעוימה

קוחל םאתהב םושירו ןונכת ךילהב הביצחלו היירכל םיחטש תאצקה
14 'סמ תיצרא ראתימ תינכת ןניה הביצחהו היירכה אשונב תוחנמה ראתמה תוינכת
תדקפומה 4, מ"מת ,םורדה זוחמל ראתימה תינכת ,הנכהב תאצמנה , ( 14 א"מת )
.תוימוקמה ראתימה תוינכתו ,היינבו ןונכתל תיצראה הצעומב
תולועפ תורשפאמ ןניא ךא ,ןונכתה תודעו תא תוחנמ הלא תוינכת יכ ,שיגדהל יואר
םירתיהה לכ תלבקו ,תוטרופמ תוינכת לש קוחכ רושיאו השגה אלל הביצחו היירכ
.הביצחו היירכ תולועפ ךרוצל םישורדה םירחאה
הלעי אלש חטשל לבגות םישתכמב הביצחלו היירכל תטרופמ תינכת יכ הצילממ הדעווה
לע העפשה ריקסתב הנתות םישתכמב הביצחלו היירכל תטרופמ תינכת .םנוד 100 לע
.הביבסה תוכיאל דרשמה תויחנה יפ-לע לכוי רשא ,הביבסה
םינמז חולבו דבב דב תלעפומה ,םוקיש תינכת לולכת הביצחלו היירכל תטרופמ תינכת
ידי-לע תשגומה ,ףסונ חטשל הביצחלו היירכל תטרופמ תינכת .היירכה תינכת םע בייחמ
תינכתב הצקוהש חטשל םוקישה תינכת עוציב םייס םזי ותואש רחאל קר רשואת ,םזיה
.תמדוקה תטרופמה
ל"כנמ ןיב םכסוי רשא םרוג לכ וא ,בגנב תורייתה חותיפל הלהנמה תא ךימסת הדעווה
בוקעל ,םוקישה תוינכת תא ןוחבל ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמו תורייתה דרשמ
.םוקישה תינכת עוציב לש תולעה אולמב אשיי םזיה .ןתמלשה רשאלו ןעוציב ירחא
שומימ רשפאל ידכ .הלועפ התוא ןיגב תובצחמ םוקישל ןרקל השרפהמ רוטפ היהי םזיה
.םאתהב תובצחמ םוקישל ןרקה תונקת יונישל לועפל הנוממה רשה שקבתי ,וז הצלמה

רתויב הובג יפונ ךרע םישתכמל הביבסה תוכיא ינקת לע תיברימ הדפקה
.הבר תובישח םישתכמה לש יעבטה ןויבצה תרימשל

ךות לועפל ושרוי םישתכמב הביצחלו היירכל םילעפמה יכ הדעווה הצילממ ,ךכל-יא
,שערו קבא ,ןשע ימוהיזל םירתומ םינקת לש ,רתויב ההובגה המרב ,תינדפק הרימש
.הביבסה תוכיאל דרשמה תעיבק יפל
ץרא'ב םילעופה םילעפמה לכ וביוחי הכלהמב ,רבעמ תפוקתכ רדגות םייתנש לש הפוקת
דרשמה ידי-לע ורדגוי רשא ,םינקתב הדימעל תושרדנה תולועפה לכב טוקנל 'םישתכמה
.הביבסה תוכיאל
,דודיע יקנעמל היוארה העקשהכ ורכוי יתביבס םוהיז תעינמל םינקתמב תועקשהה
.ןוה תועקשה דודיעל קוחה חוכמ ',רשואמ לעפמ' לולסמ תרגסמב

תובצחמ םוקישל ןרקה תלעפהו לוהינ
הביבסה תוכיאל דרשמה ידיל תובצחמ םוקישל ןרקה לוהינ תא ריבעהל הצילממ הדעווה
ןתרטמש תולועפל תובצחמ םוקישל ןרקה יבאשמ דועיי חיטבהל ידכ תאז ,תורייתה דרשמו
.שפונו תוריית ירתא חותיפו הביבסה תוכיא רופישל המורת תירקיעה

תוצלמהה םושיי ירחא בקעמ
תורייתה חותיפל הלהנמה תא ךימסתו ,םינש 5-3 לש ןמז קרפל התלועפב ךישמת הדעווה
םושיי בצקו תדימ לע הדעוול חוודיו ףטוש ןפואב חקפי רשא ,רחא םרוג לכ וא ,בגנב
.הלשממב ןרושיא רחאל ,הדעווה תוצלמה
.םישדוח 6-ל תחא ףטוש חוויד עצובי

ץרא' ןיינעב םיל"כנמה תדעו תוצלמה תא ץמאל הלשממה הטילחה 1996, ץרמ שדוחב
:העבקו ,בגנב 'םישתכמה
.בגנב 'םישכמה ץרא' רומיש תולועפ ירחא חוקיפו בקעמ ןממי תורייתה דרשמ .א
היירכה ךשמה רחא בקעמ ,םוקיש תוינכת תנכה ,םירקס תכירע :לולכי חוקיפה .ב

;םישתכמל ץוחמ םיבצחמה דוביעל םינקתמה תאצוהו םישתכמב הביצחהו
תינכת תנכה ,עבט תרימשו תורייתל היירכמ םיחטשה דועיי יונישל תוינכת תכירע
.ןמושיי ןפוא תעיבקו םוקישה תוינכת תניחב ,םישתכמב הביצחלו היירכל תטרופמ

יעבטה םבצמ לע הרימש ךות ,בגנב םישתכמה רוזאב הביצחהו היירכה תלועפ ךשמית .ג
.תורייתה חותיפ ךשמהו םישתכמה לש
ףתושמ םויקל תורשפאה קדבית ,תוצלמהה םושיי תליחת דעוממ םינש 5-3 ךותב .ד
לש
.(29) רוזאב תורייתה דצל היישעתה

םוכיס
יפוג וב םיאור ןכ לע .לארשי תנידמ לש עקרקה תודותע בור תוזכורמ ימורדה בגנב
חותיפ ,הייסולכוא תנווכה לש תואבה םינשל יזכרמ דעי תויצראה תוינכתהו ןונכתה
.יוניבו
זוחמ יופצ ,רבעב םתומכ העדי אל הנידמהש ,ץראה זכרמב תועקרקה יריחמ תיילע בקע
םירבוגו םיכלוה םישוקיבו חותיפ יצחל ינפב דומעל ,ךוראהו ינוניבה חווטב ,םורדה
יריתע עקרק ישומישו תומדקתמ תויתשת חותיפ ,הקוסעת ,היישעת ,םירוגמ יחטשל
.חטש
םיביכרמה לולכמ תא האורה ,אמייק-רב חותיפ תשרוד המורד חותיפה יצמאמ תיינפה
תוחתופ ,םלג ירמוח תביצחלו היירכל לאיצנטופ תולעב עקרק תודותע .ךוראה חווטל
םייפונ-םייתביבס םיכרעמ םלעתמה ,עקרקה לש ליעי אלו לכשומ יתלב לוצינל חתפ
.ךוראה חווטל
,תויגולואיגה תועפותה ,תיפונה הניחבה ןמ ,וז הדובעב ןודנה ,רוזאה לש ותויזכרמ
דחוימב שיגרל הז רוזא םיכפוה ,םירייתלו םילייטמל ישאר הכישמ דקומ ותויהו
.ןהל תוולנה תויוליעפלו הביצחלו היירכל
,םישתכמל ץוחמ לא היישעתה יחטש תא ריבעהל שי ,אמייק-רב חותיפ עצבל תנמ-לע
ףונ-תורומש :ןוגכ ,הביבסל יתודידי דועייב םפילחהלו הביצחהו היירכה יחטש תא םצמצל
.םיחותפ םיחטשו ,עבטו
היירכ ,םישתכמל ץוחמ םייפולח היירכ ירוזא תאיצמל םיל"כנמה תדעו תוצלמה םושיי
ךילהת םע תינמז-וב תובצחמ םוקיש ,םוקיש תוינכת םע בולישב היירכ ןונכת ,םיבלשב
ןפואב םירחאו םייתוריית םיכרעל האוושהב תקדקודמ תילכלכ תויאדכ תניחבו ,היירכ
.לחוימה ןוזיאל ואיבי - יתפוקת
תסיפתל םייואר - תליא ירהו 'םישתכמה ץרא' :לארשיב רתויב םימישרמה ףונה ירתא
רקובמ יתוריית שומישל םדועייו חותפ ףונ יבחרמכ םרומיש הרקיעש ,תדחוימ חותיפ
.חווט-תכורא תידיתע הייאר לע תנעשנה הסיפת -


בגנב ינויצה םולחב םיגיהנמה ונימאה דציכ תוארהל יתסינ וז הדובע לש 'א קרפב
,לארשי תנידמ תא סנרפל םילוכיה עבט תורצוא הב םינומטש ',תעדונ אל ץרא'ב ימורדה
.תובשייתההו היילעה תויעב ןורתפלו תילכלכה התואמצעל איבהל
תא התריש ,לזרב היבצחמו תשוחנ היררהש ,ימורדה בגנה 'תכלממ' יבגל וז השיג
.תולג תונש 2000 רחאל ותדלומל בשה םע לש ,המוא ןיינב לש םיינויצה תונויערה
ונורבשב איבהו רבשנ אוה - םשגתה אל םולחה .תואיצמה םע ירמגל הפפח אל השיגה
םייגולוקא םיעגפמו ,תיתרבח-תיטילופ ,תיפרגואיג ,תילכלכ הירפירפ לש תבאוכ תואיצמ
.בגנה יבחרמב םייתוזחו
-Caseכ .בגנה לעו הנידמה לע רבעש ,הז ןוזחהמ תוחכפתהה ךילהתב קסוע 'ב קרפ
ךילהל אמגוד יהוז '.םישתכמה ץרא' רומיש ךילה תא יתאבה ,תוחכפתהה ךילהל Study
',םישתכמה ץראו ןומרה ינמכמ' ) רוזמ לאונמע תאז חסנל ביטיהו ,אמייק-רב חותיפ
. ( 1994
הנידמ רוציל ונידיב דוע שי ןכש ,העשה וצ םה ןונכתו הבישח ,חטשה תנטק לארשיב"
הכ המרב היהי הירייתו היבשותל עיצת איהש ןווגמהו ,הב תויחל םיענ היהי רשא
ןונכתל רובעל שי ,רמולכ - תונהיל הממו תוארל המ דוע היהי דימת רשא דע ,ההובג
תוקלחב עקרקה ישומישל רשאב תויופידע ירדס רבדב תורורב תוטלחהלו ץראה לש יכרע
".(30)םימאותמ חותיפ יגראמ לש הריצי םשל ,תונושה ץראה

,ובש ףונהו עבטה תורצוא ,בגנה תונופצ .ודיתע אוה ורבעש ,ןווגמ רבדמ והז בגנ
,לארשי-ץראב הרבחהו דיחיה לש יצולחה השעמה ,וכותב לפקמ אוהש המואהו םדאה תוברת
.םיאבה תורודל רסמה תא ריבענו ךנחנ ,דמלנ םרואלש םה םייואר

':א קרפל תורעה
,ירוזא חותיפל בגנה זכרמ ',ידיתע טירסת - 2020 תנשב בגנה' ,סודרג הדוהי.1
2. 'מע 1996,
,דמח ירפס ',תונורחא תועידי' ,םילעופ תיירפס ',ןובשחהו ןוזחה' ,רוחצ באז .2
1994, ,א"ת
.220-217 'מע
.30.7.50 ג"בי .3
'מע 1952, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ד ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב ףסוי .4
.257
'מע 1946, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ב ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב ףסוי .5
.187
'מע 1952, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ד ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב ףסוי .6
.256
'מע 1960, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ג ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב ףסוי .7
.232-223
1953, ,א"ת ,דבוע םע ,קוחרה בגנה ,גרבדנל םהרבא םגו 256. 'מע 6, הרעה האר .8
.137 'מע
.277-257 'מע 1986, ,א"י תונויצה ',ש ,ןייטשניבור ',ג ,רגיב .9
השמ םגו 103-101. 'מע 1990, ,םילשורי ,יבצ-ןב די 14, ןדיע ,ידעלג ריאי .10
,יקסיימובונ 'א
.324 'מע 1958, ,א"ת ,ןקוש ,חלמה םיל לקיבה םימ
.346 'מע ,םש .11
.168-167 'מע 1993, ,א"ת ,רתכ ,חלמה םי רפס ,זר ילא .12
,יבצ-ןב די ,בגנב תובשייתהו תועקרק תשיכר - תבשונ ץראל ןומישימ ,תרופ אנינח.13
.40-36 'מע 1996, ,םילשורי ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
.108-103 'מע 1972, ,לאומש ןג ',לאומש-ןגל הניומ' ,ריעז ןונמא .14
,יבצ-ןב די 6, ןדיע 1960-1950, ,בגנב היישעתה לש התישארל םיווק' ,ןיזר ןרע .15
,םילשורי
,א"ת ,ןקוש ,חלמה םיל לקיבה םימ ,יקסיימבונ 'א השמ םגו 179. 'מע 1985,
1958,
.281-275 'מע
'מע 31, הרדתק ',לארשי ץראב טפנו גלשא ישופיחל תונויכזה' ,ןרא לאכימ .16
.158-135
.די 14, ןדיע ',חלמה םימ גלשא תקפהל ןויכיזה תגשהל קבאמה' ,ןרא לאכימ .17
,יבצ-ןב
.88-76 'מע 1990,
.142 'מע 1955, ,א"ת ,דבוע םע ,חלמה םי לבח ,לשא 'צ'ב ,גומלא 'י.18
.180 'מע 15, הרעה האר .19
.109-103 'מע 1969, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ,רבדמב םיליבש ,ןולא הירזע .20
.306-306 'מע 1953, ,א"ת ,יחימע ,בגנה רפס ,ימלת םחנמו םירפא .21
.154 'מע 1984, ,םילשורי ,יבצ-ןב קחצי די 31, הרדתק ,ןרא לאכימ .22
.158-154 'מע ,םש .23
'מע 1946, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ב ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב ףסוי .24
.190
.13.2.1948 - ג"בי .25
.1946. 20.12 - ג"בי .26
.6.10.1950 - ג"בי .27
232-221. 'מע ,ד"ישת ,הלשממה ןותנש ,טפנה קוח .28
.29.8.50 - ג"בי .29
132. 'מע 1984, ,א"ת ,םילעופ תירפס ,םירפסמ םימי ,בוטנב יכדרמ .30
449. 'מע 1955, ,א"ת ,דבוע םע ,חלמה םי לבח ',צ ,לשא ',ב ,גומלא .31
165. 'מע ,םש .32
.6.7.1949 - ג"בי .33
.2 - ה - 2 'סמ קית ,תשרומ ג"בא .34
.'מע 1996, ,םילשורי ,ןומדקא ,לארשי לש תיניערגה היצפואה ,ןוסנורהא המלש .35
.190
.4 - ה - 2 קית ,תשרומ ג"בא .36
.21.7.50, 1.11.51 - ג"בי .37
.182 'מע 1985, ,םילשורי ,יבצ-ןב די 6, ןדיע ,ןיזר ןרע .38
.127 'מע 1984, ,א"ת ,םילעופ תירפס ,םירפסמ םימי ,בוטנב יכדרמ .39
.5 - ה - 2 'סמ קית ,תשרומ ג"בא .40
.184 'מע 1985, ,םילשורי ,יבצ-ןב די 6, ןדיע ,ןיזר ןרע .41
.2 - ה - 2 קית ,תשרומ ג"בא.42
.םיביבר ץוביק ןויכרא - יבצ-רב ןושש .43
'מע 1952, ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ד ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,יקסבלסרב ףסוי .44
.490
.103-101 'מע 1990, ,םילשורי ,יבצ-ןב די 41, הרדתק ,ידעלג ריאי .45
.184 'מע 41, הרעה האר .46
םהרבא םגו 183-182. 'מע 1985, ,םילשורי ,יבצ-ןב די 6, ןדיע ,ןיזר ןרע .47
,גרבדנל
.137-135 'מע 1953, ,א"ת ,דבוע םע ,קוחרה בגנה
2. - ה - 2 קית ,תשרומ ג"בא.48
.131-127 'מע 1958, ,א"ת ,יחימע ,םיכרד טוקלי ,ימלת םחנמ .49
.4 - ה - 2 קית ,תשרומ ג"בא.50
.4 - ה - 2 קית ,תשרומ ג"בא.51
.13-11 'מע ,רקוב-הדש ץוביק ןויכרא - 5-ה גח ןולע .52
.2 - ה - 2 קית ,תשרומ ג"בא .53
.68 'מע 1973, ,הדש יבאשמ ,םייח יקרפ ,יגח .54
.191 'מע 47, הרעה .55


':ב קרפל תורעה
,ירוזא חותיפל בגנה זכרמ ',ידיתע טירסת - 2020 תנשב בגנה' ,סודרג הדוהי .1
,1996
.2 'מע
.67 'מע 1994, ,רקוב-הדש תשרדמ 32, תוביבס ,בונירמ ירוא .2
.1994, ,א"ת ,ט"הלח ,ףונהו עקרקה לע הרימש ךות אמייק-רב חותיפ ,דירש יסוי .3
. ( הביבסה תוכיאל רשה רבד ) 4 'מע
Development, Sustainable The 1990, A., Markandia, and E. Barbier, D., Pearce, .4
Lonson. Ltd., Publucation Earthscan
.םש .5
.171 'מע 1989, ,רקוב-הדש תשרדמ 23, תוביבס ,ובנ רתיבא .6
.119 'ע 1994, ,רקוב-הדש תשרדמ 29, תוביבס ,בונירמ ירוא .7.
Human in Progresess 1983, Ethnicity’, and ‘Land Williams, and A. 8.Smith,
7:377-400 Geography
.200 'מע 1989, ,רקוב-הדש תשרדמ 23, תוביבס ,ץיבוניבר ינד .9
.74 'מע 1989, ,רקוב-הדש תשרדמ 21, תוביבס ,ץיבוניבר ינד .10
.18 'מע 1993, ,א"ת ',עבטה תנגהל הרבחה' ,החירפ תונש םיעברא ,בגר רפוע .11
.203 'מע 9, הרעה האר .12
.37-35 'ע 11, הרעה האר .13
.205 'מע 9, הרעה האר .14
.3 'מע 1994, ,ןומר עדמ ,םישתכמה ץראו ןומרה ינמכמ ',א ,רקב ',ע ,רוזמ .15
לרב תיב תללכמ 40-,ה תונשב בגנה קמועל םייצולח תועסמ השולש ,רורדיל בדנ .16
. 16-15.8 'מע 1997, , ( תימינפ האצוה )
.הביצחו היירכל 14 א"מת .17
.1995 14, ןוקית 4, מ"מת .18
.1994 ,הדמע ריינ ,םישתכמה ץרא ',מ"עב ךז לוחו תיסרח' תרבח .19
.1994 ,בגנ-תמר ,תימוקמ מ"ת .20
.10-8 'מע 1996, ,בגנה תטיסרבינוא ,הביצחו היירכ ,ןלוג זוע .21
.1 'מע 1997-1992, ,בגנב תורייתה חותיפל תינכת .22
.39-14 'מע 21, הרעה .23
.1994 רבוטקוא ,תורייתה דרשמ ,םיל"כנמה תדעו ח"וד .24
.167-153 'מע 1995, 45, 'סמ הנידמה תרוקיב ,יתנש ח"וד .25
.502 'מע 14.1.82, 4307, ת"ק .26
. 3.7.94 הלשממה תטלחה .27
.1994 רבוטקוא ,תורייתה דרשמ ,םיל"כנמה תדעו ח"וד .28
.8.4.1996 ',סבולג' ,לורק הביבא .29
,1994 ,ןומר עדמ ,םישתכמה ץראו ןומרה ינמכמ ,רוזמ לאונמע ,רקב רדנסכלא .30
.3 'מע

תורוקמ
. 1996 םילשורי ,ןומדקא ,לארשי לש תיניערגה היצפואה ,המלש ,ןוסנורהא
.1969,א"ת ,דחואמה ץוביקה ,רבדמב םיליבש ,הירזע ,ןולא
.1955 ,א"ת ,דבוע םע ,חלמה םי לבח ',צ ,לשא ',ב ,גומלא
.31 הרדתק ',לארשי ץראב טפנו גלשא ישופיחל תונויכזה' ,לאכימ ,ןרא
,יבצ-ןב די 14, ןדיע ',חלמה םימ גלשא תקפהל ןויכיזה תגשהל קבאמה' ,לאכימ ,ןרא
.1990
.1986 ,א"י תונויצה ',ש ,ןייטשניבור ',ג ,רגיב
.1984 ,א"ת ,םילעופ תירפס ,םירפסמ םימי ,יכדרמ ,בוטנב
.םיביבר ץוביק ןויכרא - ןושש ,יבצ-רב
.1952 ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ד ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,ףסוי ,יקסבלסרב
.1946 ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ב ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,ףסוי ,יקסבלסרב
.1960 ,א"ת ,דחואמה ץוביקה ',ג ךרכ ,ץראה תא תעדיה ,ףסוי ,יקסבלסרב
.1996 ,בגנה תטיסרבינוא ,הביצחו היירכ ,זוע ,ןלוג
.1990 ,םילשורי ,יבצ-ןב די 14, ןדיע ,ריאי ,ידעלג
,ירוזא חותיפל בגנה זכרמ ',ידיתע טירסת - 2020 תנשב בגנה' ,הדוהי ,סודרג
.1996
.1972 ,לאומש ןג ',לאומש-ןגל הניומ' ,ןונמא ,ריעז
.1973 ,הדש יבאשמ ,םייח יקרפ ,יגח
.ד"ישת ,הלשממה ןותנש ,טפנה קוח
לרב תיב תללכמ 40-,ה תונשב בגנה קמועל םייצולח תועסמ השולש ,בדנ ,רורדיל
.1997 , ( תימינפ האצוה )
.1953 ,א"ת ,דבוע םע ,קוחרה בגנה ,םהרבא ,גרבדנל
.1994 ,ןומר עדמ ,םישתכמה ץראו ןומרה ינמכמ ',א ,רקב ',ע ,רוזמ
.1994 ,רקוב-הדש תשרדמ 29, תוביבס ,ירוא ,בונירמ
.1994 הדש תשרדמ 32, תוביבס , ,ירוא בונירמ
.1989 ,רקוב-הדש תשרדמ 23, תוביבס ,רתיבא ,ובנ
.1958 ,א"ת ,ןקוש ,חלמה םיל לקיבה םימ ',א השמ ,יקסיימובונ
Human in Progresess 1983, Ethnicity’, and Williams,‘Land and A. Smith,
7 Geography
,יבצ-ןב די ,בגנב תובשייתהו תועקרק תשיכר - תבשונ ץראל ןומישימ ,אנינח ,תרופ
.1996 ,םילשורי ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
.1958 ,א"ת ,קי'צ'צ ,ץראה תעידי ',י ,שירופפ
Development, Sustainable The 1990, A., Markandia, and E. Barbier, D., Pearce,
Lonson. Ltd., Publucation Earthscan
,דמח ירפס ',תונורחא תועידי' ,םילעופ תיירפס ',ןובשחהו ןוזחה' ,באז ,רוחצ
.1994 ,א"ת
.8.4.1996 ',סבולג' ,הביבא ,לורק
.1989 ,רקוב-הדש תשרדמ 23, תוביבס ,ינד ,ץיבוניבר
.1989 ,רקוב-הדש תשרדמ 21, תוביבס ,ינד ,ץיבוניבר
.1993 ,א"ת ',עבטה תנגהל הרבחה' ,החירפ תונש םיעברא ,רפוע ,בגר
.1993 ,א"ת ,רתכ ,חלמה םי רפס ,ילא ,זר
,יבצ-ןב די 6, ןדיע 1960-1950, ,בגנב היישעתה לש התישארל םיווק' ,ןרע ,ןיזר
.1985 ,םילשורי
.1994 ,א"ת ,ט"הלח ,ףונהו עקרקה לע הרימש ךות אמייק-רב חותיפ ,יסוי ,דירש

. ( הביבסה תוכיאל רשה רבד )
.1953 ,א"ת ,יחימע ,בגנה רפס ,םחנמו םירפא ,ימלת
.1958 ,א"ת ,יחימע ,םיכרד טוקלי םחנמ ,ימלת

:םינויכרא
םיביבר ץוביק ןויכרא
רקוב-הדש ץוביק ןויכרא
הנידמה ךזנג
ןוירוג-ןב תשרומ ןויכרא - תשרומ ג"בא
ןוירוג-ןב ינמוי - ג"בי

:תע-יבתכ
'תוביבס'
'תונויצה'
'הרדתק'


:םירחא
14 א"מת
בגנ-תמר תימוק ממ"ת
45 'סמ הנידמה תרקבמ ח"וד
בגנב ןוירוג-ןב 'נוא ,ירוזא חותיפל בגנה זכרמ ימוסרפ