:םיניינעה ןכות
ורבישו םולחה - בגנב עבט תורצוא :'א קרפ
אובמ
יטירבה טדנמה ףוס דע םישופיחו תונויסנ ,הריקח
תווקתו םישופיח - בגנב היירכו הביצח
םילעפמבש ץולחה - גלשאה תרבח
תובזכאו םישופיח ,תונויכז - טפנ
הנידמה םוק םע טפנה ישופיח שודיח
עדמ ליח - ד"מח
תיתלשממ הרבח - לארשי יבצחמ
ימורדה בגנב םיבצחמ
ןומר יבצחמ - ןומר שתכמ - ןומר-הפצמ
'א קלח םוכיס

'םישתכמה ץרא'ל 'תובצחמה ץרא'מ :'ב קרפ
אובמ
Development Sustainable אמייק-רב חותיפ
הירוטירטל המוא ןיינב ןיב רשקה
ץראב ףונהו עבטה תרימש יפוג תמקה
אמייק-רב חותיפל אמגודכ 'םישתכמה ץרא' רומיש
הביצחו היירכמ תומרגנה תוילילש תויתביבס תועפשה
םיעגפמ תתחפהל םיעצמא
םיל"כנמה תדעו תוצלמה ירקיע
םוכיס
תורעה
תורוקמ

WORD טמרופב רגאמה תדרוה