2001 הפי לארשי םישגמ

רקוב הדש תשרדמל ןתינ םישגמ
,ךוניח לש ידוחיי ןויער בלשמה רבדמב הוונ התויה לע
ץראה תבהאו הביבסה ןעמלו לע
יתביבס ךוניחל תודסומ םוחתב

,לארשי תנידמ לש ןושארה התלשממ שאר ,ל"ז ןוירוג ןב דוד לש ונוזח
רקוב הדש תשרדמ לש התמקה םע םידיגו רוע עדמלו ךוניחל הירק םיקהל
.... השרדמל הניפה ןבא תחנה סקטב וירבד .1963 תנשב
...תינרדומ ,תירבע הנבי ןיעמ ,בגנב ירבע דרופסקוא ןיעמ לע םלוח ינא"
."יעדמה רקחמה דעו םידליה ןגמ לחה ,ינחור הריצי לש םוקמ הז היהי

הירק הנה ,םייכוניחה היתודסומו הבש רקחמה ינוכמ לע ,רקוב הדש תרדשמ
הביבסב תבלתשמ ,הביבסה ידומיל םוחתב ,תלעופה עדמלו ךוניחל תיתביבס
וחתופש םיעצמאב רבדמהו בגנה ,ץראה תבהאל תכנחמו רוזאב תירבדימה
.הידימלתו הירומ ,השרדמה ידי לע

תוחפשמ - 250 כ הנומו בגנה רהב םילודגה םיבושיה דחא הנה השרדמה
,יתביבס ךוניחל ס"יבו ידוסי ס"יב ראשה ןיב תללוכ השרדמה .םוקמב תורגה
ןכו רבדמה רקחל ןוכמ ,הביבסו רבדמל ימוחתניב זכרמ ,הדש ס"יב
.ןוירוג ןב תשרומל ןוכמו זכרמ

הביבס יכרעל העמטהב ,רגובהו ריעצה רודה לש ךוניחב םיצולח םתויה לע
.הפי לארשי םישגמ ראותל רקוב הדש תשרדמ היואר תדלומה תבהאו