תויללכ תופמ
בגנה ברעמב תולוח
עבש ראב - הזע בחרמב םילתה בחרמ
עבש ראב-הזע בחרמ - ןויצ תודוקנ
בגנב םיינוריעה םיבושיה
בגנב תוירוזאה תוצעומה
בגנ תמר תירוזא הצעומ
הנוכית הברע תירוזא הצעומ
בגנה רעש תירוזא הצעומ
ןועמש ינב תירוזא הצעומ
התזע תירוזא הצעומ
םיבחרמ תירוזא הצעומ
תוליא תירוזא הצעומ
רמת תירוזא הצעומ
לוכשא תירוזא הצעומ