עבש ראב - הזע בחרמב םילתה בחרמ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>