עבש ראב-הזע בחרמ - ןויצ תודוקנ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>