תוירוטסיה תופמ
(נ"הפסל 600 - ס"הנפל 1000) בגנב םיעקשמ תצופתו םיכרד
הנצינב תוריפחה שודיח תפמ
הינטירבל היכרות ןיב לובגה תעיבק יכילהת
1916 -ב תיכרותה לזרבה תליסמ תשר
1948 ,ברוח עצבמ
1948 ,ריפח-לא ה'גוע שוביכ
1949 ,זרופמה רוזאה
םירצמ םע םולשה ימכסה ירחא זוריפה ירוזא יווקו ימואלניבה לובגה
1948 ינפל בגנב םיוודבה יחטש תצופת
תיחרזמה תיזחב תוברקה ץורפ - בגנב הנושארה םלועה תמחלמ
1917 סראמ 25 - הזע לע ןושארה ברקה - הנושארה םלועה תמחלמ
1917 לירפא 17 - הזע לע ינשה ברקה - הנושארה םלועה תמחלמ
עבש-ראב לע תיטירבה הפקתהה ברע תוחוכה תוכרעה - הנושארה .ע .מ
31.10.1917 - עבש-ראב לע ברקה - הנושארה םלועה תמחלמ