(נ"הפסל 600 - ס"הנפל 1000) בגנב םיעקשמ תצופתו םיכרד
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>