תיחרזמה תיזחב תוברקה ץורפ - בגנב הנושארה םלועה תמחלמ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>