1917 סראמ 25 - הזע לע ןושארה ברקה - הנושארה םלועה תמחלמ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>