1917 לירפא 17 - הזע לע ינשה ברקה - הנושארה םלועה תמחלמ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>