עבש-ראב לע תיטירבה הפקתהה ברע תוחוכה תוכרעה - הנושארה .ע .מ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>