31.10.1997 - עבש-ראב לע ברקה - הנושארה םלועה תמחלמ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>