הינטירבל היכרות ןיב לובגה תעיבק יכילהת
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>