1916 -ב תיכרותה לזרבה תליסמ תשר
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>