1948 ,ברוח עצבמ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>