1948 ,ריפח-לא ה'גוע שוביכ
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>