1949 ,זרופמה רוזאה
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>