םירצמ םע םולשה ימכסה ירחא זוריפה ירוזא יווקו ימואלניבה לובגה
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>