תומוקמ
ןומר הפצמ - ירבדמ לוסיפל קראפ
רקוב-הדש תשרדמ