םילויט תופמ
(לגרבו בכרב) תדבעל רקוב-הדשמ
רורצ לחנלו רורצ רהל
ןיצ לחנל םיראווח לחנמ
בקע ןיעל ןושבד הלעממ
תדבע ןיע ימואל ןג
בקע ןיעל בקע דוחמ
תדבע המודקה ריעה
תדבע ריעל קיז ןיעמ
תולא לחנלו ץול תורובל
היתוביבסלו הטבשל
םייתוראבו הנצינ רוזאב לויט ירתא
יברעמה לובגה ךרואל לויט ירתא - ףירח רהל הנצינמ