תונוש תופמ
תיטמכס הפמ - 98 לירפא - ןדריל םירה ינפוא לויט
תטרופמ הפמ - 98 לירפא - ןדריל םירה ינפוא לויט