תיטמיכס הפמ - 98 לירפא - ןדריל םירה ינפוא לויט
< האבה הפמל> <תמדוקה הפמל> < יטנאוולרה רגאמל רושיק>