בגנה רהב לויט ילולסמ :רגאמה םש
1996 רבמצד
:המקה ךיראת
יניע בקעי ,ח"מלפ דוד
הווהבו רבעב הדש ס"יב יכירדמו
:תיעוצקמ הכירע
ץישפיל רחש ,יניע בקעי
הווהבו רבעב הדש ס"יב יכירדמו
:םימוליצ
ודוסב וטב
תנווקמ הכירעו בוציע
הביבסו בגנ ידומילל זכרמה