תוחיטב יללכ

,הרוטרפמטב הלילל םוי ןיב םידחה םילדבהה ;ינוציק רוזא אוה בגנה רוזא
םיבייחמ ודודיבו חטשה לש יררהה ויפוא ,ינוציקה שבויה ,תוחורבו תוארב
:םייסיסב םיללכ רפסמ ןלהל .תוחיטבב לייטל ורשפאיש םיעצמא תטיקנ

אוהש ישוקה ,ובצמ לע ינכדע עדימ םכדיבש לולסמל תאצל בושח :עדימ (1
יתבב לבקל ןתינ הז עדימ .וב לייטל ידכב שרדנה ןמזה ךשמו וכרא ,ביצמ
םינגהו עבטה תרימשל תושרה לש םירקבמה יזכרמב וא לויטה רוזיאב הדש רפס
.םיימואלה

.לויטה רוזאל ריוואה גזמ לש הבוט תיזחת לבקל בושח :ריווא גזמ (2
.ןגד-תיבב יוזיחה זכרממ לבקל ןתינ תיזחתה תא

ונתוא םיבייחמ הקזחה הנירקהו ברה םחה ,תויווכו תושבייתהמ הנגה (3
ןכו .דואמ ורזעי הנירקמ הנגהל םימרקו םיאתמ דוגיב .םהינפמ ןנוגתהל
.הנשה תנועל םאתהבו חטשב והשתש ןמזה ךשמל םאתהב םימ םכילע תאשל שי
םייואר םניא םקלחו םיחילמ םקלח וללה םייעבט םימ תורוקמ לע ךמתסהל ןיא
.םיעובק םניא םקלחו ,היתשל

הובגה בגנה-רה רוזיאב רקיעב ינוציק תויהל לוכי רוקה ףרוחה תונועב (4
לוכי רוק .םאתהב שבלתהל בושח .בגנה לכב תולילב ןכו וב קר אל ךא
.םוחמ הברהב השק תויהל

םכלולסמ לע חטשל ץוחמ יארחא םרוג עדייל דואמ בושח :ינוציח םרוג (5
בגנה-רה) רוזיאב הדש רפס יתבב םיטרפ ריאשהל ןתינ .רעושמה הרזחה דעומו
וא רכמ לע ךמתסהל ץלמומ םלוא (07-6532016 רקוב הדש 07-6588616 ,
.דבלב וילע ךומסל ןיא םלוא דואמ עייסל לוכי דיינ ןופלט .בורק


.ךכל םידעוימה הלילה ינוינחב קרו ךא תרתומ חטשב הניל :חטשב הניל (6
.רוקה ינפב דייטצהל שי ףרוחב

תויהל םילוכי םיירבדמ תונופטיש .םיצורע ךותב ןושיל ןיא הרקמ לכבו
.םיקזחו םיימואתפ