רקוב הדש רוזא
תדבע ןיע ימואל ןג
בקע ןיעל בקע דוחמ
תדבע המודקה ריעה
תדבעל קיז ןיעמ
תדבעל רקוב הדש
רורצ לחנלו רורצ רהל
ןיצ לחנל םיראווח לחנמ
בקע ןיעל ןושבד הלעממ

יברעמה לובגהו הנצינ רוזא
תולא לחנו ץול תורובל
התביבסו הטבשל
םייתוראבו הנצינ רוזאב לויט ירתא
ףירח רהל הנצינמ
תיכרותה תבכרה לש םירשגה רקס

ןומר הפצמ רוזא
ןומרה חרזמ - דדונ לויט
דורע רעפמ - ןומר רה
םיטינומא ריק - םילחוז איג
טורח תעבגו ןודרא רה
תורקנ תסרפ
םינורהס ןיע - םינורהס רה
"הרסנמ" הירגנה
םיטסינומאה ריק-ץול תורוב
ןומר שתכמ ברעמ-ץול תורוב
ץול לחנ

לודגה שתכמה רוזא
לודג ריפנס
לודגה שתכמל םעקרי ןיעמ
םעקרי ןיע -הריתח לחנ -ןימי לחנ

ןטקה שתכמה רוזא
ןטקה שתכמה ילע הלעמ
בוג לחנ
סרפ לחנ
תיפצ לחנ
ןותחת ןיצ לחנ

בגנב םיינפוא ילויט
ןומר שתכמ חרזמ
(ילגעמ לולסמ) בקע ןיע -ןוירוג ןב תשרדמ
(ילגעמ לולסמ) םילקד הלעמ -ןודרא לחנ -םינורהס תמר