(לגרבו בכרב) תדבעל רקוב-הדשמ

:עדימ

15 'סמ םיליבש ןומיס תפמ :הפמ
.מ”ק 16-כ :העיסנה לולסמ ךרוא
.רחבנש לולסמל םאתהב ,תועש 2-1 לש םירויס:הכילהה ךשמ
.החפשמה לכ:םילייטמה ליג
.הנשה לכ :תופדעומ תונוע
.תדבעב קלדה תנחת ,רקוב-הדש תשרדמ,ןוירוג-ןב ףירצ :הייתש ימ
.םולשתב - תדבע ריעלו תדבע ןיעל הסינכה :הסינכ ימד
.ןוירוג-ןב תשרדמ , רקוב-הדש ץוביק :תיאופר הרזע
.םייגולואיכראו םיירוטסיה םירתאבו עבט תרומשב לייטמ ךניה :עבט תרימש
.עבטה תרימש יללכל םאתהב גהנתהו םהב עגפת לא אנא

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ

?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

עבש-ראב ןוויכמ םיאבל .רקוב-הדש ץוביק די-לע ,םיקולח תמוצל ךומס ,יגח הפצמב ליחתמ ונלויט
הלאמש םינופ '.םיללט תמוצ' דע מ"ק 31-כ ,הנצינ ןוויכל 40 'סמ שיבכב המורד םיעסונ -
.םיקולח תמוצ דע מ"ק 13-כ דוע םיעסונו ,רקוב-הדשו ןומר-הפצמ ןוויכל (40 'סמ שיבכב ןיידע)
יגח הפצמ .םיקולח תמוצ דע הנומיד תמוצמ מ"ק 30-כ המורד םידרוי - הנומיד ןוויכמ םיאבל
.עבש-ראב ןוויכל תמוצה ינפל 'מ 500-כ ,םיקולח סכר לע אצמנ