ןוירוג-ןב ףירצ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח