ןוירוג-ןב רבק


ןוירוג-ןב קראפ


ןיצ לחנל תיפצת


ןוירוג-ןב תשרומל זכרמה

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח