תיטנלטא הלא


תדבע ןיע

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח