יללכ טבמ - תדבע

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח