:לולסמה רואית

יגח הפצמ .1

.בגנ-תמר תירוזאה הצעומהו רקוב-הדש הדש ס"יב לש רעונה גוח ידי-לע 1988 תנשב םקוה הפצמה
הצעומה ר"ויו הדש-יבאשמ ץוביק רבח היהש ,רוזאה יצולחמ ,ל"ז לאירבא יגח ש"ע ארקנ אוה
.רוזאה חותיפל תובר םרת רשאו ,בגנ-תמר תירוזאה
רושימב .ןיצ לחנ רוזאו ינופצה בגנה לע יללכ טבמ תנתונ ,ונרוזאב תופיה תחא - תיפצתה
.ןוירוג-ןב תשרדמב ול םורדמו ,רקוב-הדש ץוביקב ןיחבהל לכונ ,ונינפל שורפה
הסינכה ינפ-לע ףולחנ 'מ 300 רחאל .המורד הנפנו םיקולח תמוצל דרנ ,בכרל רוזחנ הפצמהמ
ךישמנ '.ןוירוג-ןב ףירצל' הרומה טלשב הלאמש הנפנ ,םיפסונ 'מ 850 רחאלו ,רקוב-הדש ץוביקל
. הינחה שרגמ דע 'מ 500-כ טולישה תובקעב

ןוירוג-ןב ףירצו רקוב הדש ץוביק .2

תרומלו הרזע אלל .םיריעצ 14 םוקמב ובשייתה תע 1952, יאמב ליחתמ רקוב-הדש ץוביק לש ורופיס
ךותמ ,רקבו ןאצ לודיגל םמצע ודיעוהו יאלקח ביטרפואוק ומיקה ,םיבשיימה תודסומה לש םחור
תיירכב םג וקסע ,הסנרפ תורוקמב רוסחמה לשב .תואלקחמ תויחל ולכויש דע ןמז רובעיש העידי
.םחורי םגאל םדי-לע וסנכוהש ,םינויפרק גיד...ב וליפאו,םיבצחמ
ףרטצה 1963-ב .םייאלקחה םיפנעה וססבתהו קשמב עבקה ינבמ תמקהב לחוה 50-,ה תונש ףוס תארקל
.שפנ 350-כ ץוביקה הנומ םויכ '.םיצוביקהו תוצובקה דוחיא'ל רקוב-הדש ץוביק
םע ןוירוג-ןב דוד ףרטצה 1953, ףוסב לארשי תלשממ תושארמ תושארמ הנושארה ותורטפתה םע
אלמ ףתוש תישיא תויהל יתיצר" .ץוביקל ואובב היה 67 ןב .רקוב-הדש ץוביקל ,הלופ ותשא
ליחתהל - ץראל יתוא ךשמש לאידיאה היה הז" :רחא םוקמבו .ןכמ רחאל בתכ ",תישארבמ היישעל
..."שדחמ לכה
ותיב היהש ףירצב ,ןאכ .ץוביקב ררוגתהל ךישמה םלוא ,הלשממל ןוירוג-ןב רזח 1955 תנשב
.םישיאו םיגיהנמ ,תונידמ ישאר חריא ,ץוביקל ףרטצה זאמ
ריבעה א"תב ותיירפסמ .ויתונורכז תביתכל ונמז תא שידקהו הלשממהמ תיפוס שרפ 1963 תנשב
יפכ רמשנ ףירצה .היפוסוליפו הירוטסיה ,ך"נת - ובילל םיבורקה םיאשונב םירפס יפלא ףירצל
.םוקמב רויסה תעב בטיה םיפקתשמ ,רפסל ותבהאו עונצה וייח חרוא .וימי תירחאב היהש

העורה ןוינח .3

תעור םש-לע,העורה ןוינח - םיסוטפילקא תשרוח ינפ-לע רובענ .ישארה שיבכל רוזחנ ףירצהמ
.1952 תנש ףוסב רדעה םע התויהב בראממ החצרנש ,רקוב-הדש ץוביק תרבח ,רפורפ הרברב ןאצה
.םיתורישו הייתש ימ ,תונחלוש ,םיקינקיפ רתא ןוינחב
'מ 900-כ עסינו הלאמש הנפנ .ןוירוג-ןב תשרדמל ונתוא הנפמה טלשה דע מ"ק 3 המורד ךישמנ
הלופו דוד םש-לע ימואלה ןגה לש הינחה שרגמ לא דרויה ליבש ,רעשל ךומס שממ .השרדמה רעש דע
.רבקה תקלחל ןגב טולישה יפ-לע ךלנו בכרה ןמ דרנ .ןוירוג-ןב

רקוב הדש תשרדמו ןוירוג ןב קראפ .4

החרזמ תכשמנו ןאכ הליחתמה תירבדמ תלייטמ קלח הווהמ אוהו 1982 תנשב םירקבמל חתפנ ןגה
ןוירוג-ןב דוד שקיב ,ןיצ לחנ לש םימודקה ףונו תדבע תמר לש היקוצמ לומ ,ןאכ .קוצמה ךרואל
.רבקיהל,ןושארה התלשממ שארו הנידמה םיקמ,
.קוצמה תפש לע תיפצתה תדוקנל שגינ רבקה תקלחמ
ודברוהש ,ןוטריקו ריג לש תויקפוא תובכשמ יונב ,ונינפל השורפה,תדבע תמר לש החטש בור
.הנש ןוילימ 50-כ ינפל ןאכ
תורתחתה לש האצות ',מ 200-150-כ והבוגש קוצמב המרה תמייתסמ ,ןיצ לחנל רבעמ ,ונלומ שממ
םכותבו ,םישרמ ינוינק ףונ ןאכ םירצוי תדבע תמרמ םידרויה םילחנה .המרה עלסמב ןיצ לחנ
.יחו חמוצ לש רישע םלוע םייקתמ םביבס ,הבכש תונייעמ רפסמ םיעבונ
,ןוירוג-ןב דוד לש ונוזח חורב ,60-ה תונש תליחתב המקוה ,רבקה תקלח תאצמנ הבש ,רקוב-הדש תשרדמ
.בגנה רוזאל רקחמו עדמ ,ךוניחל הירק תויהל
הדיחי,הדש ס"יב,יתביבס ךוניחל ןוכית רפס-תיב םהיניב ,םיידוחיי ךוניח תודסומ רפסמ השרדמב
םינכוש ןכ ומכ .דועו,ירוזא בושקית זכרמ,םיננוחמ םידימלתל ירוזא זכרמ,יתביבס ךוניחל
םיכרדב ,תוירבדמ תועפות רקחב קסועה ,רבדמה רקחל ןוכמה :םייאטיסרבינוא רקחמ ינוכמ ינש ןאכ
םיקסועה ,ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו זכרמה ;רבדמה לש ובושיילו וחותיפל םישורדה םיעצמאבו
ןוירוג-ןב דוד תשרומ ,הנידמה תמקה ,תונויצה תודלותל םירושקה םיאשונב ךוניחו רקחמ ,דועיתב
דוד לש ולעופו וייח לע םישרמ ילוק-רוא ןויזח לעפומ רבקה תקלחל ךומס .בגנב תובשייתההו
.שארמ םואיתב הסינכה .ןוירוג-ןב
תייגרנאל עדימ זכרמו ,ירבדמ לוסיפל ןואיזומ םהיניב ,םיניינעמ רוקיב ידקומ המצע השרדמב
076532016 .לט) רקוב-הדש הדש ס"יבב לבקל ןתינ םיטרפ .שארמ םואיתב םינתומ םירוקיבה .רקבל ץלמומ .שמשה
.(076532828,
.הינחה שרגמ לא קוצמה ךרואל ןמוסמה ליבשל רוזחנ רבקה תקלחמ

תדבע ןיעל .5

,יטרפ בכרל החונ ךרדב מ"ק 3,5-כ עסינ .תדבע ןיע תונייעמל הלאמש הנפנו הינחה שרגממ אצנ
םינגה תושר' ישנא ידי-לע לעפומ ןוינקה .הרומשב העש ןב רצק רויסל דרנ ןאכ . ןוינחה דע
ןיע והז .תרפה תפצפצ יצע לש זוכיר טלוב ןוינחל ךומס שממ .םולשתב הסינכה '.םיימואלה
.ףירעמ ןיעו תדבע ןיע םה םירחאה .ןאכ םיעבונה תונייעמה 3 ןיבמ ןטקה ,רומ
דמאנ הליג .הלודג תיטנלטא הלא הארנ ,ליבשה הלעמב קחרה אל .ןוינקה לא סנכינ ןוינחהמ
רוזאב הררשש ,רתוי החל הפוקתל דירש ,תויטנלטא תולא תואמ תולדג בגנה-רהב .הנש 250-כב
לש ותורתחתהמ האצותכ ,ןוינקה תוריקמ ורדרדתה ,הלאה ץעל ךומס םילודגה עלסה ישוג .רבעב
םירשבמ ,לשאהו רמסה ,יוצמה ףוסה ,יוצמה הנקה - חמוצה תונתשהב ןיחבנ ונכרד ךשמהב .ןיצ לחנ
הכירב הירחאו תכרואמ הכירב הארנ ,ךבסהמ טעמ אצנשכ - ןכאו .םימ רוקמל ונתוברקתה לע ונל
.תדבע ןיעב ונחנא .הפהפי לפמ תיתחתב תפסונ
,הנשה לכ עבונ ןייעמה .ימי רודמבו תימלוש תורעשב ןיחבנ וב ,לפמה דע רצה ליבשב םדקתנ
8-כ הכירבה קמוע .םימה תוחילמ וב הנתשמ ןכו ,תונושה הנשה תונועב הנתשמ ותקיפס םלוא
!הרוסא וב הצחרה .תוצא ללגב תוקלח היתונפדו 'מ
,םיסרוד תופוע ,עלס ינוי ,ריש ירופיצ :םיבר םייח-ילעבל הכישמ רוקמ הווהמ תונייעמה רוזא
תותשל המרה יקוצממ םויה ךשמב םידרוי תוארל ןתינ םינורחאה תא .םילעיו תודפרק ,םיקרח
עירפהל אלש םיווצמ םילייטמה םגו ,עבט תרומשב ןאכ םינגומ םייחה-ילעב .ןייעמב לוכאלו
.םתחונמ תא
ןוינקה הלעמב תולעל תורשפא שי ,תפסונ היווחב םיניינועמל .בכרה ןוינח לא רוזחנ הכירבהמ
'ןוילעה ןוינחה'מ ונתוא ףוסאי בכרה .(הכילה תוקד 45-כ) קוצמה לא ושארבש תומלוסב ספטלו
,הכירבה ינפל 'מ 100-כ תואצמנה ,עלסב תובוצח תוגרדמ תרזעב עיגנ תומלוסה לא .תדבע ןיע לש
.ןוינקה לש יברעמה דצב

ףירעמ ןיע תיפצתל .6

,ןומר-הפצמ - עבש-ראב שיבכ דע הלאמש הנפנ ,רקוב-הדש תשרדמל הלועה ךרדב בוש עסינ ןוינחהמ
'.תדבע ןיע'ל הלאמש טלש ונתוא הנפמ מ"ק 7,5-כ רחאל .ןומר-הפצמ ןוויכל המורד וב ךישמנו
.ונלייט וב ןוינקה לע תיפצתל ',ןוילעה ןוינח'ל עיגנ ,החונ ךרדב 'מ 900-כ לש העיסנ רחאל
.המידק ץורל םידליל תתל ןיא :תוריהזב ךא ,קוצמה תפש לע תיפצתה תספרמל ךלנו בכרה ןמ דרנ
תונייעמה תרדסב ישילשה ,ףירעמ ןיע לש םילפמבו ,םימ תכירבב הטמל ידאוב ןיחבנ תיפצתה תספרממ
הלענ .ןורדמה יבג-לע 'תוספטמ' תרפה תופצפצ ונתחתמו ,עלס ינוי תורשע ונלומ .ןיצ לחנב
שארמ הפי תיפצת ןאכמ .ןוינקה הצק דע המורד קוצמה ךרואל תוריהזב ךישמנו תיפצתה תספרממ
!תוריהזה יללכ לע ורמש אנא .(הבוג 'מ 40) ףירעמ ןיע לש לפמה
הנבל החולש לע ,(חרזממ) לאמשמ .תדבע ריעל דע ,המורד מ"ק 3 ונימעפ םישנו בכרל רוזחנ
. תדבע הקיתעה ריעה הרדה אולמב תרקדזמ ,תטלובו

הקיתעה תדבעל .7

תוריישל םיכרד תנחתכ ס"הנפל 3-ה האמב המקוה ,םיטבנה יכלממ דחא לש ומש-לע הארקנש ,תדבע
םיה ילמנ לא ,תליא ךרד יסרפה ץרפמהמו ברע-םורדמ וכילוהש םימשבה רחס יביתנ לע ,רבדמ
.הזעל רקיעב - ןוכיתה
.היסולכואה םויקל ירקיע סיסב התוויה רשא ,תירבדמה רגנה תואלקח תא םיטבנה וחתיפ רחסמל ףסונב

תכרעמ ורצי ,תועבגה תודרומב ונבש תולעת לש תבחרנ תשר תרזעב :חטשה יאנת תא בטיה ולצינ םה
תוליעפל תיתשת ורצי ץורעב םירכס תכרעמ תרזעב .םילחנה יצורע לא בחרנ חטשמ םימ ףוסיאו זוקינ
.המישרמו תבחרנ תיאלקח
היקניבורפ'מ קלחכ הילא הפרוצו תימורה הירפמיאה ידי-לע תיטבנה הכלממה השבכנ ,הריפסל 106 תנשב
אישל העיגה תיטנזיבה הפוקתבו ,תימורה הירפמיאה תרגסמב םייקתהל הכישמה תדבע '.היברע
.העבגה לש יברעמה ןורדמה תא תופיפצב התסיכו הבחרתה ,שפנ 3,000-כ זא התנמ איה .התחירפ
שוביכה רחאל בגנה לע האבש תיללכה הכיעדה םע .תיטנזיבה תוברתב בטיה ועמטנו ורצנתה היבשות
.הגרדהב תדבע הבזענ ,הריפסל 636 תנשב יברעה
תיבו םירוגמ יעבור ,הרובק תרעמ ,תותג ,הדוצמ ,תויטנזיב תויסנכ ,יטבנ שדקמ ידירש ריעב
.םולשתב וילא הסינכהו 'םיימואלה םינגה תושר' תוירחאב אצמנ רתאה .ףלאמ הב רויסהו ,ץחרמ
.הז רגאמב אוצמל ןתינ תדבע ריעב רויסל טרופמ לולסמ ףד
תירבעה הטיסרבינואהמ ירא-ןבא 'פורפ םיקהש תרזחושמה תיאלקחה הווחה תא תוארל ןתינ תדבעמ
ושמתשה ןהב תוטיש ןתואב שומיש הב השענו ,ריעל םורדמ 'מ 500-כ תאצמנ הווחה 1959. תנשב
.(קוטסיפ) הנטובו םידקש ,שמשימ ,קסרפא יעטמ הב םילדגמ .םיטבנה

בושל וא ,תליאל םשמו ,מ"ק 25-כ ךלהמ ,ןומר-הפצמל תדבעמ ךישמהל לכונ .ונרויס םת ןאכ
.ןופצ ןוויכל וניתובקע לע