רורצ לחנלו רורצ רהל

:עדימ

;תיזיפ הפמ ,ימורד ןויליג ,לארשי-ץרא - 1:250.000 :תופמ
;תיגולואיג הפמ ,ימורד ןויליג ,לארשי-ץרא - 1:250.000
;רקוב-הדש - 1:100.000
;רקוב-הדש - 1:50.000
15 'סמ הפמ ,ברעמ - ינופצ בגנ - םיליבש ןומיסו לויט תפמ - 1:50.000
מ"ק 4.5 :הכילהה לולסמ ךרוא
.מ"ק 2 - ןיצ הלעמב תילגר היילע
.תוקד 45 - ןיצ הלעמ ;יצחו םייתעש - רורצ לחנ - רורצ רה:הכילהה ךשמ
6. ליגמ םידלי :םילייטמה ליג
.הנשה לכ :תופדעומ תונוע
. .הכילהל תוחונ םיילענ ,עבוכ ,הפמ :ינויח דויצ
.ןוירוג-ןב תשרדמב האפרמ ,רקוב-הדש ץוביקב האפרמ :תיאופר הרזע
.עבש-ראב ,םילויט םואיתל הכשלה תועצמאב :ינוחטב רושיא
.םמודבו חמוצב ,יחב עוגפל ןיא .םיידוחיי ףונו עבט ירתא לולסמה םוחתב :עבט תרימש
ץוביקל תימורד מ"ק 2-כ וא ,ןוירוג-ןב תשרדמל תיחרזמ מ"ק 2,5-כ ,ןיצ הדשב :הלחתה תדוקנ
.רקוב-הדש
.הדיריה תליחתמ מ"ק 2-כ אצמנה 'רורצ רה' טלשה דיל ,ןיצ הלעמ תיתחת :ףוסיא תדוקנ
4X4. בכרו תוילויט ,םיהובג םיסובוטואל הריבע ןיצ הלעמב רפעה ךרד :תוריבע
הדש ס"יבב םיכרדה בצמ תא ררבל שי האיציה ינפל .הריבע אלו תיצוב ךרדה םשג ימיב
.ןוירוג-ןב תשרדמב ,רקוב-הדש

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
:לויטה רוזא

יסכר לע הביהרמ תיפצתב ,רורצ רהב ליחתנ .הריתח סכר לש םייברעמ-םורדה וילופישב לייטנ
.ןיצ לחנו ןיצ תעקב דע רורצ לחנב דרנו ,תדבע תמרו ינופצה בגנה

?לולסמה תליחתל םיעיגמ דציכ

תשרדמ רקוב הדש ץוביק שיבכמ עיגנ וילא ,ןיצ-הדש לש ימורדה והצקב ליחתנ לויטה לולסמ תא
רוחשב תנמוסמה רפעה ךרדב דרנ ."ןיצ הלעמ" םותכ טלש,שיבכה לע ץוביקל םורדמ מ"ק 2.5 - כ.ןוירוג ןב
תא הצחנ .(ץלמומ שארמ םואיתב רוקיב) תירלוס היגרנאל רקחמה רתא תא ףוקענ .מ"ק -4כ החרזמ עסינו
ותוהש תפוקתב ,ןוירוג-ןב דוד ,זאד הלשממה שאר תא שמישש םיסוטמה תחנמ תא רובענ ,ןיצ-הדש
.ןיצ הלעמ שאר דע עיגנו ,רקוב-הדש ץוביקב