רורצ רהמ תיפצת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח