:לולסמה רואית

ןיצ הלעמ .1

,הברעבש בהי-ןיע ןיב הרשיקש ’,ןאטלוס-לא ברד‘ - המודק ךרד יאוותמ קלח וניה ןיצ הלעמ
שומישב התיה ךרדה ,קילג ןוסלנ רקוחה יפ-לע .בגנה ףוח רושימל םשמו ,םיניצה קוצמ ךרד הרבע
הברעה ןיב בושח העונת ריצ התיה וז ךרד .ס"הנפל הנש 3,500-כ ,תיתילוקלכה הפוקתב רבכ
.ןוכיתה םיל
1957. תנשב ןולקשאל תליאמ ןושארה טפנה וק תחנה םע הללסנש ,רפע ךרד ןאכ תדרוי םויה
,בגנב רידנ ץע - ’תרפה תופצפצ יצע הלעמ‘ ועמשמש ’,בר’ע לע בקנ‘ הלעמה ארקנ םיוודבה יפב
.תדבע ןיעבו קיז ןיעב אצמנש
תימורה הפוקתב הארנכ הנבנש ,קיתע דצמ לש וידירש םייוצמ ,ול ברעמ-םורדמ ,הלעמה שארל בורק
,םילייטמה תוצובקמ תחאל ןורכיז תבצמ תבצינ דצמה תברקב .ןאכ הרבעש המודקה ךרדה לע רמשו
ץוביק רבח - ץנימ ןתיא היה םהיניב .הבש אלו 50-ה תונשב הז ביתנב הרטפל הכרד התשעש
.רקוב-הדש
םיהכ רוצ יחטשמ לע תספטמ היינשהו , (רוחש ןומיס) ןיצ תעקבל תדרויה תחא :םיכרד יתש ונינפל
בכרה .רורצ רהל הליבומה ךרדב ,לוחכה ןומיסה םע החרזמ ךלנ ונא .(לוחכ ןומיס) רורצ רהל הליבומו
’.רורצ לחנ‘ טלשל ךומס ןיתמי מ"ק 2-כ רחאלו ,ןיצ תעקבל דרי ףסאמה

רורצ רהל ךרדב .2

.ךרדל תימורד טעמ תמקוממה םייח-ילעבל הלכאה תנחתב ןיחבנ ’מ 800-כ לש הכילה רחאל
ןוזמ םייחה-ילעבל קפסל ’עבטה תורומש תושר‘ הלחה בגנב ןוזמה תורוקמ תולדלדתה תובקעב
תופצל ןתינ םויב .םהינימל םיפרוטו םיסרוד תופוע םהילא םיכשומ םירגפה .תיתוכאלמ הרוצב
תבייחמ הלכאהה תנחתב תיפצתה) םילעושבו םיעובצב ,םיבאזב הלילבו ,םיברועו םימחר ,םירשנב
.(רוזאב ’תושר’ה חקפ םע שארמ םואית
יוסיכל בל םישנ ךרדב ’.מ 541 ג"נ דע ’,מ 1,300-כ לש קחרמ ןאצה רדג ךרואל ונכרדב ךישמנ
.ינרוצ עצמ לע תוחתפתמה ’הנילמר‘ תויזזח ןבורב ןה ולא .תוהכה רוצה ינבא לע תויזזחה
.תוחל שישכ קר תוליעפ הלא תויזזח .תידדה הזויבמיסב תויחה הירטפמו הצאמ תבכרומ תיזזחה
,ןתוליעפל השורדה תוחלה תא קפסמ רבדמה לט .המדרת לש בלשל תורבוע ןה שבויה תנוע אוב םע
.קוריה ןעבצ קזחתמ הז ןמזבו
דע ’מ 250-כ ספטנ ,ןבל ועבצש רצ ינוטריק ףכואל לוחכב ןמוסמה ליבשה םע דרנ 541 ג"נמ
.רורצ רה שארב הביהרמה תיפצתה

רורצ רהמ תיפצת .3

עלס לע תיקפוא תחנומה ,הילב ינפמ הדימעו השק רוצ תבכש ושארב .ןחלוש רה אוה רורצ רה
.בגנב םיחיכש ,םיימי עקשמ יעלס םניה ןוטריקהו רוצה .רהה תונורדמ תא הנובה ,ךר ינוטריק
,ןכאו .םיניזרג ,םיבהל ,םילכ תנכהל םלג רמוח רוצה הוויה תירוטסיהרפה הפוקתב
תא חירהל ןתינ ריוואב .תוצוצינ וארת ,ךשוחב היינשב תחא קזח וכתו רוצ ינבא יתש וחקת םא
.ןשעה חיר
.(25 ,ד ,תומש) "הנב תלרע תא תרכתו רוצ הרופיצ חקתו" :ך"נתב םג רכזומ רוצה עלס

םילחנה םיזקנתמ - חרזמ-םורד ןוויכל סכרהמ.הריתח סכר לש יברעמ-םורדה והצקב אצמנ רורצ רה
.ןוכיתה-םיל םילחנה םיזקנתמ - ברעמ-ןופצ ןוויכל סכרהמ.חלמה-םילו הברעל
.רקוב-הדש ץוביק אצמנ ,ןיצ-הדשב - ונל ברעמ .ביבס הפצנ רורצ רהמ

רקוב הדש ץוביק .4

ףנעה .(תיברעב) רקב-לא הר’גס ,ול ךומסה רהה ש"ע ארקנו 1952 תנשב דסונ רקוב-הדש ץוביק
תואלקחה יפנע .רחסמלו היישעתל םיקיבד םיטרס רציימה ’,קיבד‘ לעפמ אוה קשמב רתויב לודגה
.החלפו לול ,םירישנ םיעטמ :םיירקיעה
תנשב ןוירוג-ןב דוד לש ותומ זאמ .ןוירוג-ןב הלופו דוד לש םירוגמה ףירצ אצמנ ץוביקב
.םירקבמל ’ףירצה‘ חותפ 1973,
,ןוירוג-ןב לש ונוזח חורב 60 - ה תונש תליחתב המקוהש ,ןוירוג-ןב תשרדמ תאצמנ ץוביקל םורדמ
.בגנה אשונב ךוניחו דומיל ,רקחמ זכרמ תווהל
,תוירבדמ תועפות רקחב קסועה ,רבדמה רקחל ןוכמה :םייאטיסרבינוא רקחמ ינוכמ ינש ןאכ םינכוש
,ןוירוג-ןב תשרומל ןוכמהו זכרמה ;רבדמה לש ובושיילו וחותיפל םישורדה םיעצמאבו םיכרדב
תשרומ ,הנידמה תמקה ,תונויצה תודלותל םירושקה םיאשונב ךוניחו רקחמ ,דועיתב םיקסועה
ךומס.ןוירוג-ןב דודו הלופ לש רבקה תקלח םג תאצמנ ןאכ .בגנב תובשייתההו ןוירוג-ןב דוד
םואיתב הסינכה .ןוירוג-ןב דוד לש ולעופו וייח לע םישרמ ילוק-רוא ןויזח לעפומ רבקה תקלחל
.שארמ
הדיחי,הדש ס"יב,יתביבס ךוניחל ןוכית רפס-תיב םהיניב ,םיידוחיי ךוניח תודסומ רפסמ השרדמב
.דועו,ירוזא בושקית זכרמ,םיננוחמ םידימלתל ירוזא זכרמ,יתביבס ךוניחל
.ןיצ לחנו תדבע תמר לש םיניצה קוצמ תרומש לא המורד הפצנ
םוחתב רתויב תולודגה ,תופוצרה תומרה תחא איה ,ןוכיתה בגנה-רהמ קלח הווהמה ,תדבע תמר
תויקפוא תובכש יונב החטש בור .םיה ינפ לעמ ’מ 800-כ אוה עצוממה ההבוג .לארשי תנידמ
,ויפויב םישרמ יקוצמ הנבמב המרה תמייתסמ חרזמ-ןופצו ןופצ יפלכ .ןיגוריסל ןוטריקו ריג לש
.('מ 200-150 םור) ןיצ תעקב לא הנופה
ראווחב ןיצ לחנ לש תיביסנטניא תורתחתה בקע הרצונ תדבע תמר תא הפיקמה םיקוצמה תרשרש
.המרה סיסב תא הנובה , ךרה
.םיקוצמה תא םירצויו םוסרכה ךילהת תא םירצוע ראווחה לעמ םיחנומה םישקה ןוטריקהו ריגה יעלס
םיזקנמה - הווח לחנו אמצ שחנ לחנ ,קיז לחנ ,בקע לחנ ,ןושבד לחנ :םיירקיעה םילחנה אצומ ןאכ
םיביהרמ םילפמ המכב תדבע תמר תא זקנמ אוה ףאש ,ןיצ לחנ לא תדבע תמר תא םימישרמ םילפמב
.םייפויב
בגנה-רהל יזכרמה בגנה-רה ןיב יפרגואיגה לובגה תא ןאכ הווהמ וניתולגרמל םרוזה ןיצ לחנ
120-כ וכרוא ,בגנה ילחנבש םילודגהמ אוה לחנה .םידמוע ונא תיברעמ-םורדה ותניפבש ,ינופצה
רשאכ ,ןומר שתכמ לש תיברעמ-ןופצה הפשב ותליחת .ר"מק 1,550-כ ולש זוקינה ןגא חטשו מ"ק
ןוויכל לחנה הנופ ןוירוג-ןב תשרדמ ילגרל .ןופצ אוה ,תדבע ןיע ןוינק דע ,ולש המירזה יאוות
.תולעמ 90 טעמכ לש תיווזב חרזמ
רושבה לחנ לא זקנתהו ברעמ-ןופצ ןוויכל ’ןיצ-הדש‘ ינפ-לע ןיצ לחנ םרז םינש יפלא ינפל
,ךומנ זוקינ סיסבכ הברעה עקב תוחתפתהו יאקירפא-ירוסה רבשה תורצוויה םע .ןוכיתה םיהו
.הברעל החרזמ ותמירז ןוויכ הטוה
.םיכרה ראווחה יעלסב לחנה לש ותריתחמ האצותכ ,הבחר העקבל ןיצ לחנ קמע בחרתמ ךליאו ןאכמ
.חלמה-םי לש ימורדה וקלחב יודיאה תוכירבל זקנתמ ןיצ לחנ

רורצ לחנ .5

.רורצ לחנל ליבשב דרנו החרזמ הנפנ ,ינוטריקה ףכואה דע ,ונילע הב ךרדב רורצ רהמ דרנ
תנעל תא שוגפנ .חמוצ לש תיסחי ההובג תופיפצ תמייק ץורעה תישארב רבכש ,ךכל בל םישל יאדכ
ףרוחבו בצחה לש תחרפתה ידומע תא הארנ ויתסב .ריעש ןנתמו הפירח הלתכ ,רבדמה קורפי ,רבדמה
.םילוגסה היחרפב תטלובה ,הידנקירומה תא
הנשי הז ץורעב .חרזמ ןוויכמ ףרטצמה ,ףסונ ץורע שוגפנ ',מ 350-כ ץורעה דרומב דרנש רחאל
םהב ןיאש דויצו ןוזמ ןוסחיא ךרוצל עלסב םייעבט תורעמו םיכוכ לצנל וגהנ םיודבה .הרומטמ
ןניא תורומטמה בור םויכ .םינבא ריקב ומתס הרעמה וא ךוכה חתפ תא .םהידודנ תנועב שומיש
.שומישב תואצמנ
בגנל ימדנא ןימ והז .םייפלקסאה תחפשממ בגנה עובצא תא אצמנ ,הרומטמה לומ עלסה יקדסב
םיריכזמ םירצקהו םיבועמה ,םיינרשבה וילועבג .סוטקקה תא ותרוצב ריכזמה ,בגנב קר ץופנ
יאנת םע דדומתהל ול םירשפאמ םיינרשבה וילעו ,הקירפאמ יפורט ואצומ .ומש ןאכמו ,תועבצא
.רמ םמעטו לער םיליכמ וילועבגש ןוויכמ עובצאה תא לכוא וניא ןאצה .רבדמב שבויהו םוחה
תוילכב םינבא ,םישנ תורקע דגנ הפורתכ וב םישמתשמ םיוודב לש תודחא תוצובק ברקב ,תאז םע
.ןטב יבאכו
.רורצ לחנ לפמל דע 'מ 450-כ וב ךישמנו רורצ לחנ לש ישארה ץורעל רוזחנ

רורצ לחנב לפמה .6

.םיבר םייח-ילעבל הכישמ רוקמ הווהמה ףרוחב םימ אלמה בג ותיתחתב
ילדבה לשבו ,(רורצ לחנ זקנתמ וילאש) ןיצ לחנל רורצ רה ןיבש םיהבגה שרפה ללגב רצונ לפמה
בחורה ירבשמ דחא) ןיצה רבשב הרושק לפמה תריציש ,חינהל ריבס .תונושה עלסמה תובכש ישוק
.תדבע תמרבו ןיצ לחנ רצויש רתובמה ףונב ןיחבנ לפמה שארמ .לפמה תיתחתב רבוע רשא ,(בגנב
,לפמל ךומס ,ךרדב .לפמה תיתחתבש רורצ לחנ קיפאל דרנו (!תוריהזב) חרזמ דצמ לפמה תא ףוקענ
אוה (Rudist) טסידורה .םיטסידור םה ולא .יריגה עלסה תא םיביכרמה םינבואמה רשועב ןיחבנ
התוא רגוסה לוגע הסכמ תלעב ,(הדילג עיבג הריכזמ) ךרואמ טורח תומדב תירטמיס-א הפדצ ןימ
.הלעמלמ

לולסמה ףוס דע לפמהמ .7

.בכרה הכחמ םש ,ןיצ הלעמ תיתחתלו ןיצ לחנל עיגנו 'מ 1,200-כ רורצ לחנ קיפאב ךישמנ
ירבדמה ןתפכרה .תינלילסה הטישה ץעו הבוהצה ותחירפב ירבדמה ןתפכרה חיש תא שוגפנ ונכרדב
םיפחסנה רגנ ימ תפסותמ הנהנ אוה םש .םיכרד ידיצבו םימח רבדמ יחטשב ,םילחנה יצורעב לדג
.םירופיצ תועצמאב םיצפומ ויערזו ,(רובד) תיחרזמה הערצה ידי-לע קבואמ ןתפכרה .םישיבכה ןמ
.םיקרפ יבאכ ךוכישל חמצה ילע לש טבמאב םישמתשמ תיוודבה האופרב

.("15 ,וכ ,תומש ") םידמוע םיטיש יצע ןכשמל םישרקה תא תישעו
.("23 ,הכ ,תומש") םיטיש יצע ןחלש תישעו
.בגנבו הברעב םילחנ יצורעב רקיעב חמוצה ,םייזומימה 'פשממ ינצוק ץע הניה תינלילסה הטישה
.רבדמב םהידודנ תעב וניתובא תא שמישש ,הטישה יצע ןיבמ רתויב חיכשה ןימה והזש םירעשמ
,תרוצב תונשב םג םיחתפתמה תוריפהו םיחרפה ,םילעה .הטישה ץעל הבר תובישח םיסחיימ םיוודבה
.םהיזיעל ןוזמ רוקמכ םישמשמ
ותפילקמ םינוזינה םייח-ילעב תועצמאב ץפומ ,המש תא הטישל הנקמה לסלוסמ לימרת - ץעה ירפ
ירוזחמ ינש הטישל .יבצה ומכ ,הריג תאלעה ידי-לע הפה ךרד וא ,השרפהה םע םיערזה תא םיטלופו
.ץיקה ףוסב ינשהו ביבאב דחאה - החירפ

הלעי ,ומע וניא ובכרש ימ .ןיצ הלעמ שארל ומע רוזחנו בכרה לע הלענ .ונלויט םייתסמ ןאכ
.(מ"ק 2-כ) הלעמה שארל דע תילגר


האר) בקע ןיעלו בקע דוחל ןיצ הלעמ תיתחתמ ךישמהל ןתינ תכל יביטימל :תופסונ תויורשפא
.(ברעמ - ינופצ בגנ םיליבש ןומיס תפמ

:היפרגוילביב
.1979 ,ןוחטיבה דרשמ ',רתכ' תאצוה ',תוליא לבחו בגנה-רה' ךרכ ,לארשי ךירדמ .1
.1975 ןוירוג-ןב תשרדמ ,הדש ס"יב תאצוה ,ינופצה בגנה לש היגולואיגה / סכר באז .2
.1977 ,םילעופ תיירפס ,ןראפ לחנל ןופצמ בגנב חמוצה / ןינד םעוניבא .3
ןוחטיבה דרשמ רואל האצוהה ',בו 'א 'םיחרפ ילעב םיחמצ' ךרכ ,חמוצהו יחה תיידפולקיצינא .4
ע./בטה תנגהל הרבחה 78, 'סמ תידוהי ףד ',בקע ןיעל רורצ רהמ' / יניע בקעיו ח"מלפ דוד .5