ןיצ לחנל םיראווח לחנמ


:עדימ

.תיזיפ הפמ ,ימורד ןוילג ,י"א 1:250.000 :תופמ•
.רקוב-הדש - 1:50.000
15 'סמ הפמ ,ברעמ - ינופצ בגנ - םיליבש ןומיסו לויט תפמ - 1:50.000
.לוחכ :ליבשה ןומיס•
.מ"ק 3 :הכילהה לולסמ ךרוא•
.םייתעש :הכילהה ךשמ•
.החפשמה לכל :םילייטמה ליג•
.הנשה לכ :תפדעומ הנוע•
.הכילהל תוחונ םיילענ ,עבוכ ,הימימ ,הפמ :ינויח דויצ•
.יגולואיג שיטפ, 5% חלמ תצמוח ,רמסמ :היגולואיג יבבוחל דויצ•
-הפצמל שיבכה לע ,ןוירוג-ןב תשרדמל תימורד מ"ק 2-כ לולסמה תליחת :בכרל השיג יביתנ•
’.םיראווח לחנ‘ טלשה דיל,ןומר
דיל ,םילותיפה ףוסב ,תדבע-ןיע ןוינקל ןוירוג-ןב תשרדממ תדרויה ךרדב :ףוסיא תדוקנ•
טלשה
’.םיראווח לחנל‘
.ןוירוג-ןב תשרדמב ,רקוב-הדש ץוביקב :תיאופר הרזע•
.עבטה תרימש יללכל םאתהב גהנתהו םמודהו חמוצה ,יחה לע רומש אנא :עבט תרימש•

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ

:לויטה רוזא

,לתופמו רצ ןוינק רצויה לחנה .תדבע תמר לש םיינופצה הילושב םרוזה םיראווח לחנב לייטנ םעפה
,ןוירוג-ןב תשרדמל ךומס ,םיקולח סכר לש םייחרזמ-םורדה וילושב ותליחת .מ"ק 3-כ וכרואש
םיצופנה םיעלסהו םיחמצה ןווגמ תא ריכנו קיתע םימ רוב שוגפנ לולסמב .ןיצ לחנל וזוקינו
.בגנב

:לויטה לולסמל םיעיגמ דציכ

הנפמה שיבכה לוקיעב טלשל דע ,ןומר-הפצמל שיבכב המורד מ"ק 2-כ ךישמנ ןוירוג-ןב תשרדממ
.ץורעל דרנו בכרהמ דרפינ וז הדוקנב .םיראווח לחנל החרזמ